Ghi chú: Đơn vị tính : milimeter

Ghi chú: Đơn vị tính : milimeter