Nhân đi chơi VMS bị chen tí ngạt thở, mình chia sẻ suy nghĩ về cách phân hạng xe và tại sao đừng nên lôi tiền vào câu chuyện...

#kẹtxe #002 - xe thường được phân hạng như thế nào?