theNEXTvoz

fothermucker
61-50-7
61-50-7
Tôi đã là con của vạn nhà.
Là em của vạn kiếp phôi pha.
Là anh của vạn đầu em nhỏ.
Không áo cơm, cù bất cù bơ


Tôi chọn tất nhóe, tại sao lại cứ phải chọn 1 trong khi có thể chọn cả 6.
Top