theNEXTvoz

MyselfArex
MyselfArex
Tôi đòi giết fen lúc nào thế :angry::angry:
Đã kiểm tra đâu mà biết + hay - :misdoubt::misdoubt:
Kiên Pool
Kiên Pool
Hôm sau đeo khẩu trang ngồi cách tao 2m nhé :doubt: Mà tốt nhất m đeo cái xô trước mồm luôn đi:feel_good:
MyselfArex
MyselfArex
Không có hôm sau đau fen, đến ngày ý vương quốc bị hạn chế rồi :too_sad::too_sad:
Kiên Pool
Kiên Pool
Hạn cmm âm tính hết r :doubt: Sợ thì xin bm tha, đừng lươn lẹo:look_down:
MyselfArex
MyselfArex
2 tuần nữa là biết thôi :big_smile::big_smile:
Kiên Pool
MyselfArex
MyselfArex
15 có đéo gì mà về fen :angry::angry:
Kiên Pool
Kiên Pool
Chịu chịu :look_down:
Top