HN Bán 20 Combo I7 + Main GiGa X58 , RAM 4G, 6G ,100 thanh RAM CORSAIR , 150 vỏ 150 vỏ CM , CORSAIR to khủng lắp dua CPU , dua nguồn .

Top