Bến Tre: “Công dân Đồng khởi” được thưởng 20 triệu đồng

Jack Bến Tre

Senior Member

Bến Tre: “Công dân Đồng khởi” được thưởng 20 triệu đồng​Phụ nữ Bến Tre viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong dịp kỷ niệm Bến Tre Đồng khởi 17.1.2020. Ảnh: K.Q

Phụ nữ Bến Tre viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong dịp kỷ niệm Bến Tre Đồng khởi 17.1.2020. Ảnh: K.Q
Bắt đầu từ năm 2021, hàng năm tỉnh Bến Tre sẽ xét tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” dành cho người dân Bến Tre và người ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng quê hương Bến Tre, với số tiền thưởng 20 triệu đồng/trường hợp.
UBND tỉnh Bến Tre vừa có Quyết định ban hành Quy chế tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” có hiệu lực kể từ ngày 26.10.2020.
Theo đó, danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của UBND tỉnh Bến Tre đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của tỉnh Bến Tre trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.
Đối tượng áp dụng là cá nhân trên địa bàn tỉnh, cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bến Tre.
Các cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” hoặc “Công dân Đồng khởi danh dự” ngoài thành tích đóng góp đặc biệt xuất sắc cho tỉnh Bến Tre, còn phải chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lễ trao tặng danh hiệu được tổ chức trang trọng và được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, nêu gương, nhằm tạo sự lan tỏa trong và ngoài tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi hàng năm (17.1).

see more https://laodong.vn/xa-hoi/ben-tre-cong-dan-dong-khoi-duoc-thuong-20-trieu-dong-849496.ldo
 
Top