Các nước Mỹ Latin đòi bồi thường thiệt hại do COVID-19, Trung Quốc đáp: 'Trò hề'

Top