CEO Prudential Việt Nam: ‘Bảo hiểm không phải là mua dễ - đòi khó’

hoanglich

Đã tốn tiền
đang dùng mấy gói của AIA, 24 củ 1 năm/gói nhân thọ + y tế, điều trị nội trú bao 2 củ 1 ngày mỗi tội trong nhà chưa ai phải nằm viện để thử :D
 
Top