Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư nói về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

weddingbox

Senior Member
TPO - Tại hội nghị lấy ý kiến các ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII sáng 5/11, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phân tích nhiều điểm mới của văn kiện lần này, trong đó có nói về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng.

Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, chủ đề Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII có nhiều điểm mới, với các thành tố về Đảng, dân tộc, thành tố về trọng tâm công cuộc phát triển liên quan đến sự đổi mới đồng bộ, gắn liền với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phấn đấu; trong đó, vấn đề về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng toàn diện, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân để đạt được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua là nội dung được nhấn mạnh.
“Vai trò của công tác xây dựng Đảng, gắn với đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát là vô cùng quan trọng, cần thiết. Công việc đó phải được tiếp tục, không chỉ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà thêm cả hệ thống chính trị”, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.
Về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông Thắng cho hay, thực tế từ Đại hội IX, lần đầu tiên nói đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đổi mới mới bàn đến quan hệ hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế trị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước. “Như vậy khi nói đến cơ chế thị trường chúng ta đã nhấn mạnh vận hành theo cơ chế thị trường”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho hay.
Đến đại hội XI, XII đã làm rõ đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ. Có nghĩa là phải theo chuẩn mức theo một nền kinh tế thị trường mà không thể tách bạch với thế giới mà phải hội nhập. Đó là nền kinh tế thị trường hội nhập, hiện đại. Hiện đại tức là phải thích ứng với mọi sự thay đổi, trong đó thị trường Việt Nam là một phần của thị trường thế giới.
Như vậy, theo ông Thắng, Đại hội XII đã nhấn mạnh thị trường là cơ chế để huy động, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực. Nhà nước làm kế hoạch thì phải theo cơ chế thị trường. “Khi đó, chúng ta khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhưng lần này nâng lên một tầm, chúng ta nhấn mạnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tổng quát của phát triển nền kinh tế Việt Nam”, ông Thắng cho hay.
Theo Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, kinh tế thị trường phải theo quy luật thị trường, trước hết là phải tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử; thứ hai là theo quy hoạch cung cầu; thứ ba là quy luật cạnh tranh; thứ tư là ủng hộ khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, những điều này phải đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.
“Trước đây chúng ta quan điểm bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa là ở phân phối, nhưng không phải, mà nằm ở mục tiêu. Mục tiêu là lấy con người là trung tâm, thành quả của sự phát triển là của đại đa số nhân dân, của mọi người dân. Cho nên lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ông Thắng phân tích.

xem full tại: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-hoi-dong-ly-luan-tu-noi-ve-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xhcn-1745774.tpo
 
Top