code auto like trong này

dangtuyet

Đã tốn tiền
bấm f12 > tab console > pase đoạn mã này vào rồi enter là nó like tất cả thớt hiện tại nhé, tất cả page

Code:
(function(){
function getHttpRequest() {
 try {return new XMLHttpRequest();}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
 catch (error) {}

 throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
  var request = getHttpRequest();
  
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("GET", url, true);
  request.send(null);

  return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
  var request = getHttpRequest();
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });
 
  request.open("POST", url, true);
  request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
  request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
  request.send(data);

  return await promise;
}

function sleep (time) {
 return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

async function autoLike(){
  var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
  var totalPage = 1;
  var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop()?.querySelector("a");
  if(pageNav!=null){
    totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
  }
  var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";
  
  for(var i=1;i<=totalPage;i++){
    console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
    var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
    var parser = new DOMParser();
    var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
    var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");
    
    [...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
      console.log("Like post: "+ item.href);
      httpPost(item.href, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
    }); 
  } 
  
  console.log("done");
}

autoLike();
})();
 
Last edited:

Con Vit Bong

Senior Member
các thím vô spam từng page nhé, chứ ko phải 1 theard , chọn 1 trong 2 đoạn mã dưới đây thôi nhé, cả 2 là công cốc


bấm f12 > tab console > pase đoạn mã này vào rồi enter là nó like tất cả trong page hiện tại nhé :

1.

var list = document.getElementsByClassName("reaction");
for (var i=0; i<list.length; i++) list.click();


2.

let arr = document.querySelectorAll('.reaction'); arr.forEach((x) => { x.click(); })
Quote lại để dành xài dần
 
Top