COVID-19 lại tấn công châu Á

VN giờ có bị thì cũng ra tiệm mua thuốc về tự xử, nặng lắm mới vào viện. Nhiều khi biết bị mà k thèm test. Ng xung quanh biết vẫn cứ tiếp xúc như thường.

Gửi từ cục gạch bằng vozFApp
 
Thế giờ biết nó là vũ khí thì làm gì bây giờ . Khẩu trang đeo . Tiêm phòng tiêm rồi .

via theNEXTvoz for iPhone
thì chấp nhận số phận thế hệ này thôi, virus tự nhiên, dễ khống chế, còn covid đã đc tiến hóa lai tọa từ con ng giúp nó mạnh lên
 
Back
Top