HN Cpu 1150 i3-i5 (4160-4570-4590)

PC-Start

Junior Member
Hàng như hình bảo hành 7 ngày
Cpu i3/4160-600k BAY
2x I5/4570/ 1x 4590-1.100k cho ai lấy hết (3c) BAY
Lẻ 4590-1.180k BAY
Cặp ram dr3/4g/1600 còn bh 18 tháng kẹp tản 480k BAY
Hà Nội 
Last edited:
Top