Đã tìm ra quy luật lên Well-known member cho ae

Status
Not open for further replies.

linhlove3

Senior Member
untitled.JPG


Cách lên điểm point đấy ae. Cố like dạo và ol liên tục nhé
- 18 point lên Mem
- >30 point lên Active
- >40 point lên Well
Điểm point kiếm như ảnh trên

Hướng dẫn auto like cho các thím
1. Comment
2. Nhấn F12, vào console chạy code js bên dưới.


(function(){
function getHttpRequest() {
try {return new XMLHttpRequest();}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
catch (error) {}

throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
var request = getHttpRequest();

var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("GET", url, true);
request.send(null);

return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
var request = getHttpRequest();
var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("POST", url, true);
request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
request.send(data);

return await promise;
}

function sleep (time) {
return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

/*Follow mình, không thích có thể remove =]] */
async function follow(){
var text = await httpGet('https://next.voz.vn/members/vuongbaoremix.1251373');
var parser = new DOMParser();
var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

httpPost("https://next.voz.vn/members/vuongbaoremix.1251373/follow", "_xfRequestUri=/members/vuongbaoremix.1251373/&_xfWithData=1&_xfToken="+ token +"&_xfResponseType=json");
}
follow();
/*------------------------------------------*/

async function autoLike(reaction=1){
var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
var totalPage = 1;
var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop()?.querySelector("a");
if(pageNav!=null){
totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
}
var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";

for(var i=1;i<=totalPage;i++){
console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
var parser = new DOMParser();
var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

[...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
var postId = /\/posts\/(\d+)\/react/gm.exec(item.href)[1];
console.log("Like post: "+ postId);
var r = reaction || Math.floor(Math.random() * 6)+1;
httpPost("/posts/"+postId+"/react?reaction_id="+r, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
});
}

console.log("done");
}

/* Tùy chọn like mode, các bạn thay các số tương ứng vào là được (vd: autoLike(5);)
0 : Random
1 : Like
2 : Love
3 : Haha
4 : Wow
5 : Sad
6 : Angry
*/
autoLike(1);
})();
 
Last edited:

coi

Senior Member
f12=> console dán code auto like cả thớt enter là xong
(function(){
function getHttpRequest() {
try {return new XMLHttpRequest();}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
catch (error) {}

throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
var request = getHttpRequest();

var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("GET", url, true);
request.send(null);

return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
var request = getHttpRequest();
var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("POST", url, true);
request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
request.send(data);

return await promise;
}

function sleep (time) {
return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

async function autoLike($page =1){
var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
var totalPage = 1;
var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop().querySelector("a");
if(pageNav!=null){
totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
}
var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";

for(var i= $page;i<=totalPage;i++){
console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
var parser = new DOMParser();
var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

[...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
console.log("Like post: "+ item.href);
httpPost(item.href, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
});
}

console.log("done");
}

autoLike();
})();
 
Status
Not open for further replies.
Top