Đàm đạo biển số xe

ruvis

Junior Member
3 7 - B 3 ........... 0 5 6 8 1
37: Bà Bảy
-: Trừ, trừ khử, loại bỏ
B3: Bà Ba
0: Không
56: Năm Sau
81: Tám Một, Tốn Mạt
==> Bà Bảy giết Bà Ba, Không là Năm Sau Tốn Mạt.
 
Top