Đây là đâu?

vethe2

Senior Member
Chúng ta đều là thành phần bị diễn biến, bị chuyển hoá nên đang sinh hoạt tại voz tân hội 😭
 
Top