[Đề Xuất] Cách để like trở nên thật sự có giá trị và tránh trường hợp like vô tội vạ !!!

Anh em thấy có hợp lý không ?

 • Votes: 40 46.0%
 • Không

  Votes: 36 41.4%
 • Ý Kiến Khác

  Votes: 11 12.6%

 • Total voters
  87

lime123

Member
Còn tuỳ vào thớt đó hay như thế nào nữa, tầm như mấy thớt truyện siêu hot ngày xưa tôi nghĩ sẽ donate nhiều đó
nếu mà forum có thu phí như thế chắc phải đợi forum thật sự ổn định rồi dàn mod min mới bắt đầu tính đến doanh thu.
Thành ra còn xa lắm ông ạ
 
Làm như fence thì tạo forums 1 mình mà dùng nhé

Mình xin post code để phản đối ý tưởng của fence

JavaScript:
(function(){
/* Tùy chọn reaction, các bạn thay các số tương ứng vào là được (vd: REACTION = 2)
   0 : Random
   1 : Like
   2 : Love
   3 : Haha
   4 : Wow
   5 : Sad
   6 : Angry
*/
const REACTION = 1;

/* Tùy chọn trang bắt đầu (khỏi phải scan lại từ đầu =]]) */
const START_PAGE = 1;

/* Tùy chọn like cho Top reaction (https://next.voz.vn/members/?key=highest_reaction_score.
  Set bằng 'true' nếu muốn like cho top.
  Vì một voz tân có like bằng nhau
*/

const LIKE_HIGHEST_REACTION = true;
 
/*
  Like theo id người post (https://next.voz.vn/members/{id}/)
  ex: const WHITE_LIST = ["id1", "id2", "id3", "id...N"]
*/
const WHITE_LIST = [];

/*
  Không Like theo id người post
  ex: const BLACK_LIST = ["id1", "id2", "id3", "id...N"] 
*/

const BLACK_LIST = [];

function getHttpRequest() {
 try {return new XMLHttpRequest();}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
 catch (error) {}
 try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
 catch (error) {}

 throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
  var request = getHttpRequest();
 
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("GET", url, true);
  request.send(null);

  return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
  var request = getHttpRequest();
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
     request.onreadystatechange = function() {
       if (request.readyState==4 && request.status==200)
        {
          resolve(request.responseText);
        }
     }
  });

  request.open("POST", url, true);
  request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
  request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
  request.send(data);

  return await promise;
}

function sleep (time) {
 return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

/*Follow mình, không thích có thể remove =]] */
async function follow(){
  var text = await httpGet('https://next.voz.vn/members/satthuxacuop.1466744');
  var parser = new DOMParser();
  var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
  var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");
 
  httpPost("https://next.voz.vn/members/satthuxacuop.1466744/follow", "_xfRequestUri=/members/satthuxacuop.1466744/&_xfWithData=1&_xfToken="+ token +"&_xfResponseType=json");
}
follow();
/*------------------------------------------*/

function querySelectorAll(element, query){
  return Array.from(element.querySelectorAll(query));
}

async function getDocument(url){
  var text = await httpGet(url);
  var parser = new DOMParser();
 
  return parser.parseFromString(text, 'text/html');
}

async function getHighestReactionMembers(){
  var doc = await getDocument("/members/?key=highest_reaction_score");

  return querySelectorAll(doc, ".username").map(item=> /members\/(.*)\//gm.exec(item.href)[1]);
}

async function autoLike(reaction=1){
  var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
  var totalPage = 1;
  var pageNav = querySelectorAll(document, ".pageNav-page").pop();
  pageNav = pageNav ? pageNav.querySelector("a") : null;
 
  if(pageNav!=null){
    totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
  }
  var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";
 
  var highestReactionMembers = await getHighestReactionMembers();
 
  for(var i=START_PAGE;i<=totalPage;i++){
    console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
    var htmlDoc = await getDocument(url+"/page-"+i);
    var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");
   
    querySelectorAll(htmlDoc, ".message.message--post").forEach(item=>{
      var postId = /js-post-(.*)/gm.exec(item.id)[1];
      var userId = /members\/(.*)\//gm.exec(item.querySelector(".username").href)[1];
     
      if(WHITE_LIST!=null && WHITE_LIST.length > 0){
        if(WHITE_LIST.findIndex(item=>item==userId) == -1){
          console.log("Ignore " + userId);
          return;
        }
      }
     
      if(BLACK_LIST!=null && BLACK_LIST.length > 0){
        if(BLACK_LIST.findIndex(item=>item==userId) >= 0){
          console.log("Ignore " + userId);
         
          return;
        }
      }
     
      if(!LIKE_HIGHEST_REACTION){
        if(highestReactionMembers.findIndex(item=>item==userId) >= 0){
          console.log("Ignore " + userId);
          return;
        }
      }
     
      if(item.querySelector("a.reaction.reaction--imageHidden")){
         console.log("Like post: "+ postId);
        var r = reaction || Math.floor(Math.random() * 6)+1;
        httpPost("/posts/"+postId+"/react?reaction_id="+r, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
      }
    }); 
   
    sleep(500);
  } 
 
  console.log("done");
}

autoLike(REACTION);
})();
 

tidusfox

Member
tặng thớt 1 code. chỉ việc bấm f12 - console - paste code - enter và thưởng thức
JavaScript:
(function(){

function getHttpRequest() {

try {return new XMLHttpRequest();}

catch (error) {}

try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}

catch (error) {}

try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}

catch (error) {}throw new Error("Could not create HTTP request object.");

}async function httpGet(url){

var request = getHttpRequest();var promise = new Promise((resolve, reject) => {

request.onreadystatechange = function() {

if (request.readyState==4 && request.status==200)

{

resolve(request.responseText);

}

}

});request.open("GET", url, true);

request.send(null);return await promise;

}async function httpPost(url, data){

var request = getHttpRequest();

var promise = new Promise((resolve, reject) => {

request.onreadystatechange = function() {

if (request.readyState==4 && request.status==200)

{

resolve(request.responseText);

}

}

});request.open("POST", url, true);

request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');

request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');

request.send(data);return await promise;

}function sleep (time) {

return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));

}async function autoLike($page =1){

var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];

var totalPage = 1;

var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop().querySelector("a");

if(pageNav!=null){

totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];

}

var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";for(var i= $page;i<=totalPage;i++){

console.log("-------- Like page: " + i + "--------");

var text = await httpGet(url+"/page-"+i);

var parser = new DOMParser();

var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');

var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");[...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{

console.log("Like post: "+ item.href);

httpPost(item.href, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");

});

}console.log("done");

}autoLike();

})();
 
Top