kiến thức [Excel VBA] (Linh tinh) Xác thực OAuth2 để triển khai các dịch vụ của Google trên Excel

NguyenDang95

Senior Member
Chào mọi người. Tối thứ bảy cuối tuần, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đành lên đây viết bài chia sẻ với anh em. Trong lúc không biết nên viết về chủ đề gì, tự dưng mình nhớ lại yêu cầu của một thím trên này hỏi mình về việc viết macro VBA tương tác với Google Drive. Thật ra trước đây mình có viết một bài về chủ đề này: https://voz.vn/t/office-vba-chia-se...-macro-vba-tuong-tac-voi-google-drive.639260/, tuy nhiên giải pháp này chủ yếu viết bằng ngôn ngữ C# dựa vào thư viện .NET được Google viết sẵn, việc này đòi hỏi nhiều bước cài đặt COM DLL nhiêu khê. Vậy chúng ta có thể viết chương trình tự động tương tác với Google Drive nói chung và các dịch vụ của Google nói riêng bằng giải pháp thuần VBA không? Với nội dung dưới đây, câu trả lời có lẽ là "có".

Nhìn chung, việc viết macro VBA xác thực OAuth2 thì khá rắc rối. Trên internet cũng đã có nhiều giải pháp như của tác giả timhall: https://github.com/VBA-tools/VBA-Web/blob/master/authenticators/OAuth2Authenticator.cls. Tựu trung, việc xác thực gồm các bước như sau:
 • Căn cứ theo tài liệu từ phía Google, tiến hành viết một class module để xử lý chung và tái sử dụng code nhiều lần
 • Mở trình duyệt web (hầu hết các ví dụ trên internet đều sử dụng Internet Explorer), hiển thị trang để người dùng đăng nhập và tiến hành cấp quyền cho macro tiếp tục chạy
 • Lưu trữ access token, refresh token vào một chỗ nào đó để tiện dùng về sau và đảm bảo tính bảo mật
 • Dùng access token được cấp trong quyền hạn được giao bởi người dùng để tương tác với các dịch vụ của Google
Căn cứ vào trình tự nêu trên, trong bài viết này đề xuất một giải pháp khác.

Đầu tiên, với trường hợp nhiều máy tính có thể đang chạy Windows 11 không còn được cài đặt Internet Explorer, chúng ta sẽ tạo một UserForm với một WebBrowser (thực chất là Internet Explorer), UserForm này chỉ có nhiệm vụ hoạt động như một trình duyệt web để người dùng có thể đăng nhập và cấp quyền truy cập cho macro vào tài nguyên của tài khoản người dùng.

1668864613081.png


1668866553608.png


Phần việc chính:

Class Module: GoogleOAuth2 đảm nhận việc xác thực OAuth2, lấy, lưu trữ access token cũng như lấy access token mới thông qua refresh token cứ sau mỗi 60 phút.

Code:
Option Explicit

Private m_ApplicationName As String
Private m_ClientId As String
Private m_ClientSecret As String
Private m_Scope As Variant

Public Property Get ApplicationName() As String
  ApplicationName = m_ApplicationName
End Property

Public Property Let ApplicationName(Value As String)
  m_ApplicationName = Value
End Property

Public Property Get ClientID() As String
  ClientID = m_ClientId
End Property

Public Property Let ClientID(Value As String)
  m_ClientId = Value
End Property

Public Property Get ClientSecret() As String
  ClientSecret = m_ClientSecret
End Property

Public Property Let ClientSecret(Value As String)
  m_ClientSecret = Value
End Property

Public Property Get Scope() As Variant
  Scope = m_Scope
End Property

Public Property Let Scope(Value As Variant)
  m_Scope = Value
End Property

Public Function AuthorizeOAuth2() As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim strRequestBody As String
  Dim strURL As String
  Dim objBrowser As UserForm1
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim strAuthorizationCode As String
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFolder As Scripting.Folder
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim strFolder As String
  Dim strFile As String
  Dim strAccessToken As String
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim dteExpTime As Date
  Dim strRefreshToken As String
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  strFile = strFolder & "\google-oauth2.token-response"
  Set objReg = New RegistryUtility
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If objFSO.FolderExists(strFolder) Then
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolder)
    If objFSO.FileExists(strFile) Then
      dteExpTime = CDate(objReg.ReadRegKey("HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AccessTokenExpirationTime"))
      If VBA.DateDiff("s", Now, dteExpTime) <= 0 Then
        Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
        objFile.Close
        strRefreshToken = objJson.Item("refresh_token")
        AuthorizeOAuth2 = RefreshAccessToken(strRefreshToken)
      Else
        Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
        objFile.Close
        AuthorizeOAuth2 = objJson.Item("access_token")
      End If
    Else: AuthorizeOAuth2 = GetAccessToken
    End If
  Else
    Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strFolder)
    AuthorizeOAuth2 = GetAccessToken
  End If
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objReg = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFolder = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objJson = Nothing
End Function

Private Function GetAccessToken() As String
  Dim objBrowser As UserForm1
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim strURL As String
  Dim strRequestBody As String
  Dim strAuthorizationCode As String
  Dim strFile As String
  Dim strFolder As String
  Dim strAccessToken As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set objReg = New RegistryUtility
  Set objBrowser = New UserForm1
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  strFile = strFolder & "\google-oauth2.token-response"
  strURL = "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?scope=" & URLEncode(Join(Scope, " ")) & "&access_type=offline&include_granted_scopes=true&response_type=code&state=state_parameter_passthrough_value&redirect_uri=https://localhost&client_id=" & ClientID
  objBrowser.WebBrowser1.Navigate strURL
  objBrowser.Show vbModal
  If objReg.RegKeyExists("HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AuthorizationCode") Then
    strAuthorizationCode = CStr(objReg.ReadRegKey("HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AuthorizationCode"))
  End If
  If strAuthorizationCode <> vbNullString Then
    strRequestBody = "code=" & strAuthorizationCode & "&" & _
            "client_id=" & ClientID & "&" & _
            "client_secret=" & ClientSecret & "&" & _
            "redirect_uri=https://localhost&" & _
            "grant_type=authorization_code"
    Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
    With objWinHttp
      .Open "POST", "https://oauth2.googleapis.com/token", False
      .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
      .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
      .Send strRequestBody
      If .Status = 200 Then
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
        strAccessToken = objJson.Item("access_token")
        If strAccessToken <> vbNullString Then
          GetAccessToken = strAccessToken
          Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
          objFile.Write .ResponseText
          objFile.Close
          objReg.RegKeyWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AccessTokenExpirationTime", CStr(DateAdd("s", CDbl(objJson.Item("expires_in")), Now)), REG_SZ
        Else: Err.Raise vbObjectError + 2, , "Invalid authorization code"
        End If
      End If
    End With
  Else
    Err.Raise vbObjectError + 1, , "Failed to obtain the authorization code."
  End If
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objJson = Nothing
  Set objReg = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFile = Nothing
End Function

Private Function RefreshAccessToken(RefreshToken As String) As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim strRequestBody As String
  Dim strFolder As String
  Dim strFile As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  strRequestBody = "client_id=" & ClientID & "&" & _
          "client_secret=" & ClientSecret & "&" & _
          "refresh_token=" & RefreshToken & "&" & _
          "grant_type=refresh_token"
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "POST", "https://oauth2.googleapis.com/token"
    .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
    .Send strRequestBody
    If .Status = 200 Then
      Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
      strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
      strFile = strFolder & "\google-oauth2.token-response"
      Call SaveNewAccessToken(strFile, objJson.Item("access_token"))
      RefreshAccessToken = objJson.Item("access_token")
      Set objReg = New RegistryUtility
      objReg.RegKeyWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AccessTokenExpirationTime", CStr(DateAdd("s", CDbl(objJson.Item("expires_in")), Now)), REG_SZ
    End If
  End With
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objJson = Nothing
  Set objReg = Nothing
End Function

Private Sub SaveNewAccessToken(AccessTokenFile As String, NewAccessToken As String)
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim strText As String, strOldText As String, strNewText As String
  strNewText = Chr(34) & "access_token" & Chr(34) & ": " & Chr(34) & NewAccessToken & Chr(34) & ","
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile)
  objFile.SkipLine
  strOldText = objFile.ReadLine
  objFile.Close
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile)
  strText = objFile.ReadAll
  objFile.Close
  strText = VBA.Replace(strText, strOldText, strNewText, , , vbTextCompare)
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile, ForWriting)
  objFile.Write strText
  objFile.Close
  Set objFSO = Nothing
  Set objFile = Nothing
End Sub

Public Function URLDecode(ByVal strIn As String) As String
  On Error Resume Next
  Dim sl&, tl&, key$, kl&
  sl = 1:  tl = 1: key = "%": kl = Len(key)
  sl = InStr(sl, strIn, key, 1)
  Do While sl > 0
    If (tl = 1 And sl <> 1) Or tl < sl Then
      URLDecode = URLDecode & Mid(strIn, tl, sl - tl)
    End If
    Dim hh$, hi$, hl$, a$
    Select Case UCase(Mid(strIn, sl + kl, 1))
      Case "U"  'Unicode URLEncode
        a = Mid(strIn, sl + kl + 1, 4)
        URLDecode = URLDecode & ChrW("&H" & a)
        sl = sl + 6
      Case "E"  'UTF-8 URLEncode
        hh = Mid(strIn, sl + kl, 2)
        a = Int("&H" & hh)  'ascii?
        If Abs(a) < 128 Then
          sl = sl + 3
          URLDecode = URLDecode & Chr(a)
        Else
          hi = Mid(strIn, sl + 3 + kl, 2)
          hl = Mid(strIn, sl + 6 + kl, 2)
          a = ("&H" & hh And &HF) * 2 ^ 12 Or ("&H" & hi And &H3F) * 2 ^ 6 Or ("&H" & hl And &H3F)
          If a < 0 Then a = a + 65536
          URLDecode = URLDecode & ChrW(a)
          sl = sl + 9
        End If
      Case Else  'Asc URLEncode
        hh = Mid(strIn, sl + kl, 2)  '??
        a = Int("&H" & hh)  'ascii?

        If Abs(a) < 128 Then
          sl = sl + 3
        Else
          hi = Mid(strIn, sl + 3 + kl, 2)  '??
          'a = Int("&H" & hh & hi) '?ascii?
          a = (Int("&H" & hh) - 194) * 64 + Int("&H" & hi)
          sl = sl + 6
        End If
        URLDecode = URLDecode & ChrW(a)
    End Select
    tl = sl
    sl = InStr(sl, strIn, key, 1)
  Loop
  URLDecode = URLDecode & Mid(strIn, tl)
End Function

Public Function URLEncode(ByRef txt As String) As String
  Dim buffer As String, i As Long, c As Long, n As Long
  buffer = String$(Len(txt) * 12, "%")
 
  For i = 1 To Len(txt)
    c = AscW(Mid$(txt, i, 1)) And 65535
 
    Select Case c
      Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122, 45, 46, 95 ' Unescaped 0-9A-Za-z-._ '
        n = n + 1
        Mid$(buffer, n) = ChrW(c)
      Case Is <= 127      ' Escaped UTF-8 1 bytes U+0000 to U+007F '
        n = n + 3
        Mid$(buffer, n - 1) = Right$(Hex$(256 + c), 2)
      Case Is <= 2047      ' Escaped UTF-8 2 bytes U+0080 to U+07FF '
        n = n + 6
        Mid$(buffer, n - 4) = Hex$(192 + (c \ 64))
        Mid$(buffer, n - 1) = Hex$(128 + (c Mod 64))
      Case 55296 To 57343    ' Escaped UTF-8 4 bytes U+010000 to U+10FFFF '
        i = i + 1
        c = 65536 + (c Mod 1024) * 1024 + (AscW(Mid$(txt, i, 1)) And 1023)
        n = n + 12
        Mid$(buffer, n - 10) = Hex$(240 + (c \ 262144))
        Mid$(buffer, n - 7) = Hex$(128 + ((c \ 4096) Mod 64))
        Mid$(buffer, n - 4) = Hex$(128 + ((c \ 64) Mod 64))
        Mid$(buffer, n - 1) = Hex$(128 + (c Mod 64))
      Case Else         ' Escaped UTF-8 3 bytes U+0800 to U+FFFF '
        n = n + 9
        Mid$(buffer, n - 7) = Hex$(224 + (c \ 4096))
        Mid$(buffer, n - 4) = Hex$(128 + ((c \ 64) Mod 64))
        Mid$(buffer, n - 1) = Hex$(128 + (c Mod 64))
    End Select
  Next
  URLEncode = Left$(buffer, n)
End Function

Class Module: RegistryUtility dùng để viết giá trị Authorization Code (do chỉ dùng một lần nên không cần phải bảo mật) với thời gian dự kiến access token sẽ hết hạn vào khóa registry tại HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA:

Code:
Option Explicit

Private objWShell As IWshRuntimeLibrary.WshShell
Public Enum KeyType
  REG_SZ = 0
  REG_DWORD = 1
  REG_EXPAND_SZ = 2
  REG_BINARY = 3
End Enum

Private Sub Class_Initialize()
  Set objWShell = New IWshRuntimeLibrary.WshShell
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
  Set objWShell = Nothing
End Sub

Public Function ReadRegKey(key As String) As Variant
  ReadRegKey = objWShell.RegRead(key)
End Function

Public Sub DeleteRegKey(key As String)
  objWShell.RegDelete key
End Sub

Public Sub RegKeyWrite(key As String, Value As Variant, KeyType As KeyType)
  Dim strKeyType As String
  Select Case KeyType
    Case REG_SZ: strKeyType = "REG_SZ"
    Case REG_DWORD: strKeyType = "REG_DWORD"
    Case REG_EXPAND_SZ: strKeyType = "REG_EXPAND_SZ"
    Case REG_BINARY: strKeyType = "REG_BINARY"
  End Select
  objWShell.RegWrite key, Value, strKeyType
End Sub

Public Function RegKeyExists(key As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  Dim varKeyValue As Variant
  varKeyValue = objWShell.RegRead(key)
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    RegKeyExists = False
  Else: RegKeyExists = True
  End If
End Function

Ví dụ: Lấy danh sách các thư mục có trong thư mục gốc trên Google Drive của người dùng:

1668867319246.png


Code:
Option Explicit

Private Sub ListFoldersInDriveRootFolder()
  Dim objGoogleOAuth2 As GoogleOAuth2
  Dim strAccessToken As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Set objGoogleOAuth2 = New GoogleOAuth2
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  ' Tep JSON chua client_id va client_secret
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile("E:\Data\client_secret_919574922950-bbr59m90nbmfv118uv6unon7k33j6p0b.apps.googleusercontent.com.json", ForReading)
  Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
  objFile.Close
  With objGoogleOAuth2
    .ApplicationName = "TestGoogleDrive"
    .ClientID = objJson.Item("installed")("client_id")
    .ClientSecret = objJson.Item("installed")("client_secret")
    .Scope = Array("https://www.googleapis.com/auth/drive.file", "https://www.googleapis.com/auth/drive")
    strAccessToken = .AuthorizeOAuth2
  End With
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "GET", "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?q=" & objGoogleOAuth2.URLEncode("'root' in parents and mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder' and trashed = false")
    .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & strAccessToken
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
    .Send
    If .Status = 200 Then
      Debug.Print .ResponseText
    Else: MsgBox "An error occurred"
    End If
  End With
  Set objGoogleOAuth2 = Nothing
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objJson = Nothing
End Sub

Kết quả:

1668867467531.png


Tham khảo:
OAuth 2.0 for Mobile & Desktop Apps
Search for files and folders
 

Attachments

 • GoogleOAuth2VBA.zip
  93.2 KB · Views: 51
Sau khi đã viết xong các bước chuẩn bị trên, chúng ta bắt tay vào thực hiện một ví dụ.
Tạo một tệp Excel với một số chức năng như sau:
 • Quản lý tập tin, thư mục trong một thư mục nhất định trên Google Drive với những chức năng cơ bản như tải lên, tải xuống tập tin, đổi tên, xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục.
 • Tạo email, tải tệp đính kèm lên thư mục trong Google Drive và lấy shareable link đưa vào email mới tạo.
 • Tiến trình tải lên/tải xuống tập tin được ghi nhận ở thanh Status Bar của Excel (góc trái dưới cùng)
1670125198760.png


Video mô phỏng:
 

Attachments

 • GoogleDriveVBASample.zip
  218.7 KB · Views: 52
Last edited:
Chào mọi người. Tối thứ bảy cuối tuần, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đành lên đây viết bài chia sẻ với anh em. Trong lúc không biết nên viết về chủ đề gì, tự dưng mình nhớ lại yêu cầu của một thím trên này hỏi mình về việc viết macro VBA tương tác với Google Drive. Thật ra trước đây mình có viết một bài về chủ đề này: https://voz.vn/t/office-vba-chia-se...-macro-vba-tuong-tac-voi-google-drive.639260/, tuy nhiên giải pháp này chủ yếu viết bằng ngôn ngữ C# dựa vào thư viện .NET được Google viết sẵn, việc này đòi hỏi nhiều bước cài đặt COM DLL nhiêu khê. Vậy chúng ta có thể viết chương trình tự động tương tác với Google Drive nói chung và các dịch vụ của Google nói riêng bằng giải pháp thuần VBA không? Với nội dung dưới đây, câu trả lời có lẽ là "có".

Nhìn chung, việc viết macro VBA xác thực OAuth2 thì khá rắc rối. Trên internet cũng đã có nhiều giải pháp như của tác giả timhall: https://github.com/VBA-tools/VBA-Web/blob/master/authenticators/OAuth2Authenticator.cls. Tựu trung, việc xác thực gồm các bước như sau:
 • Căn cứ theo tài liệu từ phía Google, tiến hành viết một class module để xử lý chung và tái sử dụng code nhiều lần
 • Mở trình duyệt web (hầu hết các ví dụ trên internet đều sử dụng Internet Explorer), hiển thị trang để người dùng đăng nhập và tiến hành cấp quyền cho macro tiếp tục chạy
 • Lưu trữ access token, refresh token vào một chỗ nào đó để tiện dùng về sau và đảm bảo tính bảo mật
 • Dùng access token được cấp trong quyền hạn được giao bởi người dùng để tương tác với các dịch vụ của Google
Căn cứ vào trình tự nêu trên, trong bài viết này đề xuất một giải pháp khác.

Đầu tiên, với trường hợp nhiều máy tính có thể đang chạy Windows 11 không còn được cài đặt Internet Explorer, chúng ta sẽ tạo một UserForm với một WebBrowser (thực chất là Internet Explorer), UserForm này chỉ có nhiệm vụ hoạt động như một trình duyệt web để người dùng có thể đăng nhập và cấp quyền truy cập cho macro vào tài nguyên của tài khoản người dùng.

View attachment 1510234

View attachment 1510290

Phần việc chính:

Class Module: GoogleOAuth2 đảm nhận việc xác thực OAuth2, lấy, lưu trữ access token cũng như lấy access token mới thông qua refresh token cứ sau mỗi 60 phút.

Code:
Option Explicit

Private m_ApplicationName As String
Private m_ClientId As String
Private m_ClientSecret As String
Private m_Scope As Variant

Public Property Get ApplicationName() As String
  ApplicationName = m_ApplicationName
End Property

Public Property Let ApplicationName(Value As String)
  m_ApplicationName = Value
End Property

Public Property Get ClientID() As String
  ClientID = m_ClientId
End Property

Public Property Let ClientID(Value As String)
  m_ClientId = Value
End Property

Public Property Get ClientSecret() As String
  ClientSecret = m_ClientSecret
End Property

Public Property Let ClientSecret(Value As String)
  m_ClientSecret = Value
End Property

Public Property Get Scope() As Variant
  Scope = m_Scope
End Property

Public Property Let Scope(Value As Variant)
  m_Scope = Value
End Property

Public Function AuthorizeOAuth2() As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim strRequestBody As String
  Dim strURL As String
  Dim objBrowser As UserForm1
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim strAuthorizationCode As String
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFolder As Scripting.Folder
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim strFolder As String
  Dim strFile As String
  Dim strAccessToken As String
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim dteExpTime As Date
  Dim strRefreshToken As String
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  strFile = strFolder & "\google-oauth2.token-response"
  Set objReg = New RegistryUtility
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If objFSO.FolderExists(strFolder) Then
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolder)
    If objFSO.FileExists(strFile) Then
      dteExpTime = CDate(objReg.ReadRegKey("HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AccessTokenExpirationTime"))
      If VBA.DateDiff("s", Now, dteExpTime) <= 0 Then
        Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
        objFile.Close
        strRefreshToken = objJson.Item("refresh_token")
        AuthorizeOAuth2 = RefreshAccessToken(strRefreshToken)
      Else
        Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
        objFile.Close
        AuthorizeOAuth2 = objJson.Item("access_token")
      End If
    Else: AuthorizeOAuth2 = GetAccessToken
    End If
  Else
    Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strFolder)
    AuthorizeOAuth2 = GetAccessToken
  End If
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objReg = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFolder = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objJson = Nothing
End Function

Private Function GetAccessToken() As String
  Dim objBrowser As UserForm1
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim strURL As String
  Dim strRequestBody As String
  Dim strAuthorizationCode As String
  Dim strFile As String
  Dim strFolder As String
  Dim strAccessToken As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set objReg = New RegistryUtility
  Set objBrowser = New UserForm1
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  strFile = strFolder & "\google-oauth2.token-response"
  strURL = "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?scope=" & URLEncode(Join(Scope, " ")) & "&access_type=offline&include_granted_scopes=true&response_type=code&state=state_parameter_passthrough_value&redirect_uri=https://localhost&client_id=" & ClientID
  objBrowser.WebBrowser1.Navigate strURL
  objBrowser.Show vbModal
  If objReg.RegKeyExists("HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AuthorizationCode") Then
    strAuthorizationCode = CStr(objReg.ReadRegKey("HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AuthorizationCode"))
  End If
  If strAuthorizationCode <> vbNullString Then
    strRequestBody = "code=" & strAuthorizationCode & "&" & _
            "client_id=" & ClientID & "&" & _
            "client_secret=" & ClientSecret & "&" & _
            "redirect_uri=https://localhost&" & _
            "grant_type=authorization_code"
    Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
    With objWinHttp
      .Open "POST", "https://oauth2.googleapis.com/token", False
      .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
      .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
      .Send strRequestBody
      If .Status = 200 Then
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
        strAccessToken = objJson.Item("access_token")
        If strAccessToken <> vbNullString Then
          GetAccessToken = strAccessToken
          Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile)
          objFile.Write .ResponseText
          objFile.Close
          objReg.RegKeyWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AccessTokenExpirationTime", CStr(DateAdd("s", CDbl(objJson.Item("expires_in")), Now)), REG_SZ
        Else: Err.Raise vbObjectError + 2, , "Invalid authorization code"
        End If
      End If
    End With
  Else
    Err.Raise vbObjectError + 1, , "Failed to obtain the authorization code."
  End If
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objJson = Nothing
  Set objReg = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFile = Nothing
End Function

Private Function RefreshAccessToken(RefreshToken As String) As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim strRequestBody As String
  Dim strFolder As String
  Dim strFile As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  strRequestBody = "client_id=" & ClientID & "&" & _
          "client_secret=" & ClientSecret & "&" & _
          "refresh_token=" & RefreshToken & "&" & _
          "grant_type=refresh_token"
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "POST", "https://oauth2.googleapis.com/token"
    .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
    .Send strRequestBody
    If .Status = 200 Then
      Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
      strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
      strFile = strFolder & "\google-oauth2.token-response"
      Call SaveNewAccessToken(strFile, objJson.Item("access_token"))
      RefreshAccessToken = objJson.Item("access_token")
      Set objReg = New RegistryUtility
      objReg.RegKeyWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA\AccessTokenExpirationTime", CStr(DateAdd("s", CDbl(objJson.Item("expires_in")), Now)), REG_SZ
    End If
  End With
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objJson = Nothing
  Set objReg = Nothing
End Function

Private Sub SaveNewAccessToken(AccessTokenFile As String, NewAccessToken As String)
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim strText As String, strOldText As String, strNewText As String
  strNewText = Chr(34) & "access_token" & Chr(34) & ": " & Chr(34) & NewAccessToken & Chr(34) & ","
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile)
  objFile.SkipLine
  strOldText = objFile.ReadLine
  objFile.Close
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile)
  strText = objFile.ReadAll
  objFile.Close
  strText = VBA.Replace(strText, strOldText, strNewText, , , vbTextCompare)
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile, ForWriting)
  objFile.Write strText
  objFile.Close
  Set objFSO = Nothing
  Set objFile = Nothing
End Sub

Public Function URLDecode(ByVal strIn As String) As String
  On Error Resume Next
  Dim sl&, tl&, key$, kl&
  sl = 1:  tl = 1: key = "%": kl = Len(key)
  sl = InStr(sl, strIn, key, 1)
  Do While sl > 0
    If (tl = 1 And sl <> 1) Or tl < sl Then
      URLDecode = URLDecode & Mid(strIn, tl, sl - tl)
    End If
    Dim hh$, hi$, hl$, a$
    Select Case UCase(Mid(strIn, sl + kl, 1))
      Case "U"  'Unicode URLEncode
        a = Mid(strIn, sl + kl + 1, 4)
        URLDecode = URLDecode & ChrW("&H" & a)
        sl = sl + 6
      Case "E"  'UTF-8 URLEncode
        hh = Mid(strIn, sl + kl, 2)
        a = Int("&H" & hh)  'ascii?
        If Abs(a) < 128 Then
          sl = sl + 3
          URLDecode = URLDecode & Chr(a)
        Else
          hi = Mid(strIn, sl + 3 + kl, 2)
          hl = Mid(strIn, sl + 6 + kl, 2)
          a = ("&H" & hh And &HF) * 2 ^ 12 Or ("&H" & hi And &H3F) * 2 ^ 6 Or ("&H" & hl And &H3F)
          If a < 0 Then a = a + 65536
          URLDecode = URLDecode & ChrW(a)
          sl = sl + 9
        End If
      Case Else  'Asc URLEncode
        hh = Mid(strIn, sl + kl, 2)  '??
        a = Int("&H" & hh)  'ascii?

        If Abs(a) < 128 Then
          sl = sl + 3
        Else
          hi = Mid(strIn, sl + 3 + kl, 2)  '??
          'a = Int("&H" & hh & hi) '?ascii?
          a = (Int("&H" & hh) - 194) * 64 + Int("&H" & hi)
          sl = sl + 6
        End If
        URLDecode = URLDecode & ChrW(a)
    End Select
    tl = sl
    sl = InStr(sl, strIn, key, 1)
  Loop
  URLDecode = URLDecode & Mid(strIn, tl)
End Function

Public Function URLEncode(ByRef txt As String) As String
  Dim buffer As String, i As Long, c As Long, n As Long
  buffer = String$(Len(txt) * 12, "%")
 
  For i = 1 To Len(txt)
    c = AscW(Mid$(txt, i, 1)) And 65535
 
    Select Case c
      Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122, 45, 46, 95 ' Unescaped 0-9A-Za-z-._ '
        n = n + 1
        Mid$(buffer, n) = ChrW(c)
      Case Is <= 127      ' Escaped UTF-8 1 bytes U+0000 to U+007F '
        n = n + 3
        Mid$(buffer, n - 1) = Right$(Hex$(256 + c), 2)
      Case Is <= 2047      ' Escaped UTF-8 2 bytes U+0080 to U+07FF '
        n = n + 6
        Mid$(buffer, n - 4) = Hex$(192 + (c \ 64))
        Mid$(buffer, n - 1) = Hex$(128 + (c Mod 64))
      Case 55296 To 57343    ' Escaped UTF-8 4 bytes U+010000 to U+10FFFF '
        i = i + 1
        c = 65536 + (c Mod 1024) * 1024 + (AscW(Mid$(txt, i, 1)) And 1023)
        n = n + 12
        Mid$(buffer, n - 10) = Hex$(240 + (c \ 262144))
        Mid$(buffer, n - 7) = Hex$(128 + ((c \ 4096) Mod 64))
        Mid$(buffer, n - 4) = Hex$(128 + ((c \ 64) Mod 64))
        Mid$(buffer, n - 1) = Hex$(128 + (c Mod 64))
      Case Else         ' Escaped UTF-8 3 bytes U+0800 to U+FFFF '
        n = n + 9
        Mid$(buffer, n - 7) = Hex$(224 + (c \ 4096))
        Mid$(buffer, n - 4) = Hex$(128 + ((c \ 64) Mod 64))
        Mid$(buffer, n - 1) = Hex$(128 + (c Mod 64))
    End Select
  Next
  URLEncode = Left$(buffer, n)
End Function

Class Module: RegistryUtility dùng để viết giá trị Authorization Code (do chỉ dùng một lần nên không cần phải bảo mật) với thời gian dự kiến access token sẽ hết hạn vào khóa registry tại HKEY_CURRENT_USER\Software\GoogleOAuth2VBA:

Code:
Option Explicit

Private objWShell As IWshRuntimeLibrary.WshShell
Public Enum KeyType
  REG_SZ = 0
  REG_DWORD = 1
  REG_EXPAND_SZ = 2
  REG_BINARY = 3
End Enum

Private Sub Class_Initialize()
  Set objWShell = New IWshRuntimeLibrary.WshShell
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
  Set objWShell = Nothing
End Sub

Public Function ReadRegKey(key As String) As Variant
  ReadRegKey = objWShell.RegRead(key)
End Function

Public Sub DeleteRegKey(key As String)
  objWShell.RegDelete key
End Sub

Public Sub RegKeyWrite(key As String, Value As Variant, KeyType As KeyType)
  Dim strKeyType As String
  Select Case KeyType
    Case REG_SZ: strKeyType = "REG_SZ"
    Case REG_DWORD: strKeyType = "REG_DWORD"
    Case REG_EXPAND_SZ: strKeyType = "REG_EXPAND_SZ"
    Case REG_BINARY: strKeyType = "REG_BINARY"
  End Select
  objWShell.RegWrite key, Value, strKeyType
End Sub

Public Function RegKeyExists(key As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  Dim varKeyValue As Variant
  varKeyValue = objWShell.RegRead(key)
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    RegKeyExists = False
  Else: RegKeyExists = True
  End If
End Function

Ví dụ: Lấy danh sách các thư mục có trong thư mục gốc trên Google Drive của người dùng:

View attachment 1510326

Code:
Option Explicit

Private Sub ListFoldersInDriveRootFolder()
  Dim objGoogleOAuth2 As GoogleOAuth2
  Dim strAccessToken As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Set objGoogleOAuth2 = New GoogleOAuth2
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  ' Tep JSON chua client_id va client_secret
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile("E:\Data\client_secret_919574922950-bbr59m90nbmfv118uv6unon7k33j6p0b.apps.googleusercontent.com.json", ForReading)
  Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
  objFile.Close
  With objGoogleOAuth2
    .ApplicationName = "TestGoogleDrive"
    .ClientID = objJson.Item("installed")("client_id")
    .ClientSecret = objJson.Item("installed")("client_secret")
    .Scope = Array("https://www.googleapis.com/auth/drive.file", "https://www.googleapis.com/auth/drive")
    strAccessToken = .AuthorizeOAuth2
  End With
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "GET", "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?q=" & objGoogleOAuth2.URLEncode("'root' in parents and mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder' and trashed = false")
    .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & strAccessToken
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
    .Send
    If .Status = 200 Then
      Debug.Print .ResponseText
    Else: MsgBox "An error occurred"
    End If
  End With
  Set objGoogleOAuth2 = Nothing
  Set objWinHttp = Nothing
  Set objFSO = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objJson = Nothing
End Sub

Kết quả:

View attachment 1510333

Tham khảo:
OAuth 2.0 for Mobile & Desktop Apps
Search for files and folders
Cập nhật thêm: Mình đã viết đầy đủ và hoàn chỉnh thư viện .xlam cho Google Drive API dùng cho Excel VBA, mọi người có thể tải xuống đính kèm theo bài viết này để sử dụng, dựa vào tài liệu do Google cung cấp tại đây: Google Drive API Reference
Nếu có lỗi gì, xin vui lòng để lại bình luận tại đây.
 

Attachments

 • GoogleDriveAPI.zip
  578.8 KB · Views: 45
Cập nhật thêm: Mình đã viết đầy đủ và hoàn chỉnh thư viện .xlam cho Google Drive API dùng cho Excel VBA, mọi người có thể tải xuống đính kèm theo bài viết này để sử dụng, dựa vào tài liệu do Google cung cấp tại đây: Google Drive API Reference
Nếu có lỗi gì, xin vui lòng để lại bình luận tại đây.
Một ví dụ nho nhỏ khi sử dụng thư viện trên:
Viết một UserForm thực hiện một số chức năng như tải xuống, tải lên tập tin, tạo danh sách tập tin theo cấu trúc hình cây (TreeView).

1678281133714.png
 

Attachments

 • GoogleDriveAPI.zip
  632.9 KB · Views: 45
Back
Top