Giờ ít thấy bà con đặt tên Tình, Mến, Hinh, Mậu, Gấm, Sen,...các thứ nhỉ?

Top