Hai phương án phân vùng đến năm 2030

maidv1993

Member
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hai phương án phân vùng kinh tế - xã hội trên cả nước, giai đoạn 2021-2030.
Hai phương án phân vùng đến năm 2030

https://vnexpress.net/hai-phuong-an-phan-vung-den-nam-2030-4111088.html
 
Top