HN HN cần trade 10400F lên 10700F hoặc 10700KF

Top