Hỏi về điện kế điện tử

dan Saigon

Junior Member
Các Vozer thông thiên tường địa cho thỉnh giáo vấn đề này nhé:
Điện kế điện tử giờ nó tính lượng điện dùng bằng cách đó cả dòng và thế hay chỉ đo dòng và mặc định thế là 220Volt AC?
 
Last edited:
Top