SG Kho Account Giá Rẻ: Netflix Spotify Youtube Chegg 18+ ...

pikagone

Junior Member

ACCOUNT SHOP


☢️𝗬𝗢𝗨𝗧𝗨𝗕𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠 (chính chủ, không cần pass, dài hạn)
💦 1 tháng 35k
💦 3 tháng 100k
💦 6 tháng 190k
💦 1 năm 350k
☢️𝗦𝗣𝗢𝗧𝗜𝗙𝗬 (chính chủ): 1 năm 150k
☢️𝗧𝗜𝗗𝗔𝗟 𝗛𝗜𝗙𝗜 (chính chủ): 6 tháng 190k
☢️𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 (slot không đổi mỗi tháng)
💦 1 tháng 60k
💦 3 tháng 170k
💦 6 tháng 330k
💦 1 năm 620k
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 Nâng cấp trên tài khoản khách: 1 tháng 180k
☢️𝗣𝗨𝗕𝗩𝗡: 3 tháng 180k
☢️𝗔𝗠𝗔𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 (slot)
💦 1 tháng 60k
💦 3 tháng 165k
💦 6 tháng 315k
𝗔𝗠𝗔𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 (acc dùng riêng): inbox
☢️𝗙𝗣𝗧𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗩𝗜𝗣 (chính chủ): Inbox
☢️𝗩𝗜𝗘𝗢𝗡 (chính chủ): inbox
☢️𝗩𝗧𝗩𝗖𝗔𝗕 𝗢𝗡 𝗩𝗜𝗣 (chính chủ): 3 tháng 150k
☢️𝗖𝗟𝗜𝗣𝗧𝗩 (chính chủ): 1 năm 250k
☢️𝗗𝗜𝗦𝗡𝗘𝗬𝗣𝗟𝗨𝗦: 6 tháng 300k
☢️𝗠𝗬𝗞+ (chính chủ)
💦 3 tháng 150k
💦 6 tháng 220k
💦 1 năm 330k

☢️𝗚𝗢𝗢𝗚𝗟𝗘 𝗢𝗡𝗘 (nâng cấp chính chủ)
💦 100GB: 350k/năm
💦 200GB: 500k/năm
💦 2TB: 1.400k/năm
☢️𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚𝗩𝗜𝗘𝗪 (chính chủ): inbox
☢️𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘 𝟯𝟲𝟱 + 𝗢𝗡𝗘𝗗𝗥𝗜𝗩𝗘 (chọn username): inbox
☢️𝗙𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 (download max tốc độ): 1 năm 200k

☢️𝗣𝗢𝗥𝗡𝗛𝗨𝗕𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠
💦 6 tháng 250k
💦 1 năm 350k
💦 Chính chủ: inbox

☢️𝗕𝗥𝗔𝗭𝗭𝗘𝗥𝗦...: 6 tháng 350k
☢️𝗔𝗟𝗟𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡𝗘𝗦𝗘𝗣𝗔𝗦𝗦: 6 tháng 300k
☢️𝗝𝗔𝗩𝗛𝗨𝗕: 6 tháng 350k
☢️𝗡𝗨𝗕𝗜𝗟𝗘𝗦𝗣𝗢𝗥𝗡: 6 tháng 250k
☢️𝗫-𝗔𝗥𝗧: 6 tháng 300k
☢️𝗡𝗨𝗕𝗜𝗟𝗘𝗙𝗜𝗠𝗦: 6 tháng 300k
☢️𝗙𝗔𝗞𝗞𝗨 (chính chủ): 1 tháng 150k

☢️𝗭𝗢𝗢𝗠 (chính chủ): inbox
☢️𝗘𝗟𝗦𝗔 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞 𝗣𝗥𝗢: vĩnh viễn 200k
☢️𝗘𝗟𝗦𝗔 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞 𝗣𝗥𝗢 (nâng cấp chính chủ): 1 năm 400k
☢️𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔𝗥𝗟𝗬 (dùng chung): 1 năm 250k
☢️𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔𝗥𝗟𝗬 (dùng riêng)
💦 6 tháng 300k
💦 1 năm 500k
☢️𝗩𝗢𝗖𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠 + 2 năm 250k
☢️𝗲𝗝𝗢𝗬 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛 6 tháng 300k
☢️𝗗𝗨𝗢𝗟𝗜𝗡𝗚𝗢, 𝗕𝗨𝗦𝗨𝗨, 𝗠𝗘𝗠𝗥𝗜𝗦𝗘 (học Tiếng Anh): 1 năm 250k
☢️𝗠𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿, 𝗠𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 𝗠𝗮𝘁𝗵, 𝗠𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀, 𝗩𝗠𝗼𝗻𝗸𝗲𝘆
💦 1 năm 250k
💦 vĩnh viễn 600k
☢️𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡: 1 năm 350k
☢️𝗖𝗛𝗘𝗚𝗚 (login 2 thiết bị): inbox

☢️𝗖𝗢𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 𝗣𝗥𝗢: 6 tháng 350k
☢️𝗗𝗔𝗧𝗔𝗖𝗔𝗠𝗣 (chính chủ): inbox
☢️𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗗𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥 (chính chủ): 6 tháng 400k
☢️𝗘𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗥: inbox
☢️𝗟𝗬𝗡𝗗𝗔 (chính chủ): vĩnh viễn 650k
☢️𝗚𝗢𝗥𝗔𝗜𝗟𝗦 (chính chủ) 1 năm inbox
☢️𝗦𝗞𝗜𝗟𝗟𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘:
💦 chính chủ : inbox
💦 6 tháng 300k
💦 1 năm 500k
☢️𝗝𝗘𝗧𝗕𝗥𝗔𝗜𝗡 (chính chủ)
💦 1 năm inbox
☢️𝗗𝗔𝗧𝗔𝗗𝗢𝗚 (chính chủ) : 2 năm inbox
☢️𝗔𝗗𝗔𝗙𝗥𝗨𝗜𝗧 (chính chủ) 1 năm: inbox

☢️𝗖𝗥𝗨𝗡𝗖𝗛𝗬𝗥𝗢𝗟𝗟: 6 tháng 300k
☢️𝗧𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗣𝗟𝗨𝗦, 𝗚𝗢𝗟𝗗, 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡𝗨𝗠 và Lượt tăng tốc, Super Like (nâng cấp chính chủ): 𝟴𝟬% giá gốc

☢️𝗜𝗖𝗢𝗡𝗦𝗖𝗢𝗨𝗧 (chính chủ): 1 năm inbox
☢️𝗜𝗖𝗢𝗡𝗦𝟴 (chính chủ): inbox
☢️𝗔𝗗𝗢𝗕𝗘 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢𝗚𝗥𝗔𝗣𝗛𝗬 (20GB) chính chủ: 1 năm 450k
☢️𝗔𝗗𝗢𝗕𝗘 𝗔𝗖𝗥𝗢𝗕𝗔𝗧 𝗣𝗥𝗢, 𝗙𝗥𝗘𝗦𝗖𝗢 (nhập code chính chủ): 1 năm 350k
☢️𝗗𝗢𝗢𝗗𝗟𝗬: vĩnh viễn: 500k
☢️𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘: 6 tháng 300k
☢️𝗘𝗡𝗩𝗔𝗧𝗢 𝗘𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 (chính chủ): 1 tháng 100k
☢️𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗥𝗢𝗢𝗠 (2000 màu): 220k
☢️𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗥𝗢𝗢𝗠 (3000 màu): 330k
☢️𝗙𝗥𝗘𝗘𝗣𝗜𝗞
💦 6 tháng 350k
💦 1 năm 550k
💦 1 năm private (3 thiết bị): inbox
☢️𝗣𝗜𝗞𝗕𝗘𝗦𝗧
💦 6 tháng 350k
💦 vĩnh viễn: inbox
☢️𝗣𝗡𝗚𝗧𝗥𝗘𝗘
💦 6 tháng 350k
💦 vĩnh viễn inbox
☢️𝗖𝗔𝗡𝗩𝗔 𝗣𝗥𝗢 (chính chủ): 1 năm 200k
☢️𝗣𝗥𝗘𝗭𝗜: 1 năm 100k
☢️𝗩𝗦𝗖𝗢𝗫: 1 năm 100k

☢️𝗡𝗢𝗥𝗗𝗩𝗣𝗡: 1 năm 250k
☢️𝗛𝗠𝗔𝗩𝗣𝗡: 6 tháng 300k
☢️𝗜𝗣𝗩𝗔𝗡𝗜𝗦𝗛: 6 tháng 300k
☢️𝗖𝗬𝗕𝗘𝗥𝗚𝗛𝗢𝗦𝗧: 6 tháng 300k
☢️𝗩𝗬𝗣𝗥𝗩𝗣𝗡: 6 tháng 300k
☢️𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗩𝗣𝗡: 6 tháng 350k
☢️𝗪𝗜𝗡𝗗𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘: 6 tháng 350k

☢️𝗞𝗘𝗬 𝗪𝗜𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦 𝟭𝟬: vĩnh viễn 300k
☢️𝗔𝗗𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗 (chính chủ) 1->9 thiết bị: vĩnh viễn inbox
☢️𝗟𝗨𝗠𝗢𝗦𝗜𝗧𝗬 (chính chủ) Vĩnh viễn: inbox
☢️𝗖𝗛𝗘𝗦𝗦: inbox
☢️𝗞𝗔𝗦𝗣𝗘𝗥𝗦𝗞𝗬: 1 năm 300k
☢️𝗠𝗔𝗟𝗪𝗔𝗥𝗘𝗕𝗬𝗧𝗘𝗦: vĩnh viễn 500k
☢️𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔𝗧𝗘 𝗚𝗨𝗜𝗧𝗔𝗥: vĩnh viễn 400k
☢️𝗛𝗗𝗣𝗜𝗔𝗡𝗢: 1 năm 350k
☢️𝗫𝗦𝗣𝗟𝗜𝗧 (chính chủ): 1 năm 200k
☢️𝗪𝗔𝗞𝗔 (đọc sách): 1 năm 220k
☢️𝗖𝗔𝗟𝗠: 1 năm 100k


🔰Check uy tín tại FB: bom.to/CheckLegit
🔰Zalo mua hàng: 0383444904
🔰Nhận chuyển khoản qua paypal,atm,momo...
🔰Nhận reg cái tài khoản theo yêu cầu
 
Top