thắc mắc Không bình luận được trên iPhone?

le_tam25801

Đã tốn tiền
Không biết do điện thoại mình hay lỗi chung.
Nó cứ hiện như vầy, mặc dù ấn Reply, ấn Post thì nó vẫn ra QUOTE nhưng không có khung bình luận
2020e8b6ce59-f40d-4943-99d3-d455785f80de.png
 
Top