Là tỉnh trên 2 triệu dân nhưng chưa năm nào số lượng học sinh phổ thông ở An Giang trên 50.000?!

Top