Làm sao để phát hiện tầng lớp "Dalit" nói riêng và cuộc sống nói chung?

ThuyMy

Senior Member
Như title, lũ này hầu hết là ko có tương lai, tiếp chuyện với chúng nó như nói chuyện với trâu với bò, hoàn toàn phú thời gian.
Trong voz thì có những đặc điểm như:
- Bạ đâu chửi đó, chửi đổng
- Tung hô người có tiền, có tiền auto đúng
- Tung hô ngoại bang, đè biểu người trong nước.
Còn rất nhiều hình thức nhưng nhìn chung lũ này có xuất thân hèn kém, không đủ năng lực để thay đổi tương lai nên chúng phải chửi để giải phóng cái tôi. Không có nhiều điều kiện tiếp xúc với bọn trọc phú nên đội đồng tiền lên đầu, không có điều kiện tiếp xúc với những bọn Tây lông nên nghĩ Tây đứa nào cũng thần thánh.
Bản thân lũ này vừa tự ti dân tộc vừa đề cao cái tôi cá nhân của chúng nó. Thiết nghĩ những thành phần như này chiếm đến 80% vozer.
Các vozer thượng đẳng nên nghe lời tôi hạn chế tranh luận với lũ "Dalit" này
 

namtu98

Member
Như title, lũ này hầu hết là ko có tương lai, tiếp chuyện với chúng nó như nói chuyện với trâu với bò, hoàn toàn phú thời gian.
Trong voz thì có những đặc điểm như:
- Bạ đâu chửi đó, chửi đổng
- Tung hô người có tiền, có tiền auto đúng
- Tung hô ngoại bang, đè biểu người trong nước.
Còn rất nhiều hình thức nhưng nhìn chung lũ này có xuất thân hèn kém, không đủ năng lực để thay đổi tương lai nên chúng phải chửi để giải phóng cái tôi. Không có nhiều điều kiện tiếp xúc với bọn trọc phú nên đội đồng tiền lên đầu, không có điều kiện tiếp xúc với những bọn Tây lông nên nghĩ Tây đứa nào cũng thần thánh.
Vản thân lũ này vừa tự ti dân tộc vừa đề cao cái tôi cá nhân của chúng nó. Thiết nghĩ những thành phần như này chiếm đến 80% vozer.
Các vozer thượng đẳng nên nghe lời tôi hạn chế tranh luận với lũ "Dalit" này
hB8nmx5.png
fen cũng là 1 trong số chúng?
Qcg0oqw.jpg
 
Top