thảo luận Leetcode mỗi ngày

Hi các bác, mình có implement theo cách bên dưới, fail test case cuối nhưng đang chưa tìm ra là vấn đề sai nằm ở đâu. Mình nhờ mọi người check hộ ạ.

JavaScript:
/**
 * @param {number[]} difficulty
 * @param {number[]} profit
 * @param {number[]} worker
 * @return {number}
 */
var maxProfitAssignment = function (difficulty, profit, worker) {
  let curMax = 0;
  let m = {};
  for (let i = 0; i < difficulty.length; i++) {
    m[difficulty[i]] = profit[i];
  }
  const sortedDif = difficulty.sort((a, b) => a - b);
  const t = [];
  for (let i = 0; i < sortedDif.length; i++) {
    if (m[sortedDif[i]] > curMax) {
      curMax = m[sortedDif[i]]
      t.push(sortedDif[i])
    } else {
      continue;
    }
  }
  function binarySearchMaxLE(dif, num) {
    let low = 0, high = dif.length - 1;
    let result = null;
    while (low <= high) {
      let mid = Math.floor((low + high) / 2);
      if (dif[mid] <= num) {
        result = dif[mid];
        low = mid + 1;
      } else {
        high = mid - 1;
      }
    }
    return result;
  }
  let r = 0;
  for (const w of worker) {
    const p = binarySearchMaxLE(t, w);
    r += p ? m[p] : 0;
  }
 
  return r;
};

NUJ0lzI.png
m[difficulty i ] = profit i ; trùng difficulty -> pair sai profit
 
JavaScript:
/**
 * @param {number[]} difficulty
 * @param {number[]} profit
 * @param {number[]} worker
 * @return {number}
 */
var maxProfitAssignment = function (difficulty, profit, worker) {
  let curMax = 0;
  let m = {};
  for (let i = 0; i < difficulty.length; i++) {
    m[difficulty[i]] = Math.max(profit[i], m[difficulty[i]] || 0);
  }
  const sortedDif = difficulty.sort((a, b) => a - b);
  const t = [];
  for (let i = 0; i < sortedDif.length; i++) {
    if (m[sortedDif[i]] > curMax) {
      curMax = m[sortedDif[i]]
      t.push(sortedDif[i])
    } else {
      continue;
    }
  }
  function binarySearchMaxLE(dif, num) {
    let low = 0, high = dif.length - 1;
    let result = null;
    while (low <= high) {
      let mid = Math.floor((low + high) / 2);
      if (dif[mid] <= num) {
        result = dif[mid];
        low = mid + 1;
      } else {
        high = mid - 1;
      }
    }
    return result;
  }
  let r = 0;
  for (const w of worker) {
    const p = binarySearchMaxLE(t, w);
    r += p ? m[p] : 0;
  }
  
  return r;
};
 
JavaScript:
function maxProfitAssignment(difficulty: number[], profit: number[], worker: number[]): number {
  const combineData = difficulty.map((d, i) => [d, profit[i]]);
  combineData.sort((a, b) => b[1] - a[1]);
  worker.sort((a, b) => b - a);

  let workerIdx = 0;
  let result = 0;
  let diffIdx = 0;

  while (workerIdx < worker.length && diffIdx < combineData.length) {
    if (worker[workerIdx] >= combineData[diffIdx][0]) {
      result += combineData[diffIdx][1];
      workerIdx++;
    } else {
      diffIdx++;
    }
  }
  return result;
};

Tiếp tục là 2-pointers
 
ngồi hơn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giải được, chưa học algo giải mấy bài này đau đầu quá
f2ebfe3.jpg

Python:
class Solution:
  def maxProfitAssignment(self, difficulty: List[int], profit: List[int], worker: List[int]) -> int:
    dicts = {}
    len_profit = len(profit)
    for i in range(0, len_profit):
      if difficulty[i] not in dicts:
        dicts[difficulty[i]] = profit[i]
      elif profit[i] > dicts.get(difficulty[i]):
        dicts[difficulty[i]] = profit[i]
    difficulty.sort()
    worker.sort()
    ans, tmp, t = 0, 0, 0

    for i in worker:
      while t < len_profit:
        if i >= difficulty[t]:
          tmp = max(tmp, dicts[difficulty[t]])
          t += 1
        else:
          break
      ans += tmp
    return ans
 
ngồi hơn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giải được, chưa học algo giải mấy bài này đau đầu quá
f2ebfe3.jpg

Python:
class Solution:
  def maxProfitAssignment(self, difficulty: List[int], profit: List[int], worker: List[int]) -> int:
    dicts = {}
    len_profit = len(profit)
    for i in range(0, len_profit):
      if difficulty[i] not in dicts:
        dicts[difficulty[i]] = profit[i]
      elif profit[i] > dicts.get(difficulty[i]):
        dicts[difficulty[i]] = profit[i]
    difficulty.sort()
    worker.sort()
    ans, tmp, t = 0, 0, 0

    for i in worker:
      while t < len_profit:
        if i >= difficulty[t]:
          tmp = max(tmp, dicts[difficulty[t]])
          t += 1
        else:
          break
      ans += tmp
    return ans
Bác giỏi quá, chưa học mà đã biết giải rồi, bác học ở nguồn nào v cho em xin với
 
Code:
class Solution:
  def maxProfitAssignment(self, difficulty: List[int], profit: List[int], worker: List[int]) -> int:
    n = len(difficulty)
    listProfit = {}
    for i in range(n): listProfit[profit[i]] = min(difficulty[i] , listProfit.get(profit[i] , int(1e9)))
    pq = []
    for p in profit:
      heapq.heappush(pq , -p)

    worker.sort(reverse=True)

    res = 0
    for w in worker:
      while pq and listProfit[pq[0] * -1] > w: heapq.heappop(pq)
      if pq: res += pq[0] * -1
    
    return res
dùng PQ thấy hơi chậm :cry:
 
Code:
class Solution:
  def maxProfitAssignment(self, difficulty: List[int], profit: List[int], worker: List[int]) -> int:
    n = len(difficulty)
    listProfit = {}
    for i in range(n): listProfit[profit[i]] = min(difficulty[i] , listProfit.get(profit[i] , int(1e9)))
    pq = []
    for p in profit:
      heapq.heappush(pq , -p)

    worker.sort(reverse=True)

    res = 0
    for w in worker:
      while pq and listProfit[pq[0] * -1] > w: heapq.heappop(pq)
      if pq: res += pq[0] * -1
    
    return res
dùng PQ thấy hơi chậm :cry:
pq là priority queue phải không fen?
 
Chạy được là được :confident:
C#:
public class Solution
{
  public int MaxProfitAssignment(int[] difficulty, int[] profit, int[] worker)
  {
    int maxProfit = 0;
    int index = 0;
    List<(int profits, int diff)> store = new List<(int profits, int diff)>();

    for (int i = 0; i < profit.Length; i++)
    {
      store.Add((profit[i], difficulty[i]));
    }

    store.Sort((a, b) => a.profits - b.profits);

    while (index < worker.Length)
    {
      for (int i = store.Count - 1; i >= 0; i--)
      {
        if (worker[index] >= store[i].diff)
        {
          maxProfit += store[i].profits;
          break;
        }
      }

      index++;
    }

    return maxProfit;
  }
}
 
Java:
class Solution {
  public int maxProfitAssignment(int[] difficulty, int[] profit, int[] worker) {
    int len = profit.length;
    int[][] arr = new int[len][2];
    for(int i = 0; i < len;i++){
      arr[i][0] = profit[i];
      arr[i][1] = difficulty[i];
    }
    Arrays.sort(arr,(a,b) -> a[0] - b[0]);
    int sum = 0;
    for(int j=0;j < worker.length;j++){
      int current = 0;
      for(int i=0;i < difficulty.length;i++) {
        if(arr[i][0]> current && arr[i][1] <=worker[j] ){
          current = arr[i][0];
        }
      }
      sum+=current;
    }
    return sum;
  }
}
 
Last edited:
At the end of the day
Python:
class Solution:
  def maxProfitAssignment(self, difficulty: List[int], profit: List[int], worker: List[int]) -> int:
    ans = 0
    jobs = sorted(zip(difficulty, profit))
    i = 0
    maxProfit = 0
    for skill in sorted(worker):
      while i < len(jobs) and jobs[i][0] <= skill:
        maxProfit = max(maxProfit, jobs[i][1])
        i += 1
      ans += maxProfit
    return ans
Python:
class LFUCache:

  def __init__(self, capacity: int):
    self.cap = capacity
    self.fre = Counter()
    self.minFre = 0
    self.cache = {}
    self.freGroup = defaultdict(OrderedDict)

  def incrFre(self, key):
    curFre = self.fre[key]
    del self.freGroup[curFre][key]
    if not self.freGroup[curFre]:
      del self.freGroup[curFre]
      if self.fre[key] == self.minFre:
        self.minFre += 1
    
    curFre = self.fre[key] = curFre + 1
    self.freGroup[curFre][key] = True

  def get(self, key: int) -> int:
    if key not in self.cache:
      return -1
    
    ans = self.cache[key]
    self.incrFre(key)
    return ans
  
  def evict(self):
    group = self.freGroup[self.minFre]
    toDeleteKey, _ = group.popitem(last=False)
    del self.cache[toDeleteKey]
    del self.fre[toDeleteKey]
    if not group:
      del self.freGroup[self.minFre]

  def put(self, key: int, value: int) -> None:
    if key in self.cache:
      self.cache[key] = value
      self.incrFre(key)
      return
    
    if len(self.cache) == self.cap:
      self.evict()

    self.cache[key] = value
    self.minFre = 1
    self.fre[key] = 1
    self.freGroup[1][key] = True
 
Last edited:
Sắp được nửa năm rồi, chắc tới tháng 10 là lượm 300 days badge :ah:
Binary search on the answer
Python:
class Solution:
  def minDays(self, bloomDay: List[int], m: int, k: int) -> int:
    n = len(bloomDay)
    def isPossible(target):
      bouquets = 0
      count = 0
      for i in range(n):
        if bloomDay[i] <= target:
          count += 1
          if count == k:
            bouquets += 1
            count = 0
        else:
          count = 0

        if bouquets == m:
          return True

      return False

    left = 1
    right = max(bloomDay)
    ans = -1
    while left <= right:
      mid = left + (right - left)//2
      if isPossible(mid):
        ans = mid
        right = mid - 1
      else:
        left = mid + 1

    return ans
 
Last edited:
Bài này là làm theo cái template BS của 1 idol leetcode nào đó
JavaScript:
function minDays(bloomDay: number[], m: number, k: number): number {
  const feasible = (days: number) => {
    let bon = 0, flow = 0;
    for (const bloom of bloomDay) {
      if (bloom > days) {
        flow = 0
      } else {
        bon+= ~~((flow + 1) / k);
        flow = (flow + 1) % k
      }
    }
    return bon >= m
  }

  let left = 0, right = 0;
  for (const bloom of bloomDay) {
    if (bloom > right) {
      right = bloom;
    }
  }
  if (m * k > bloomDay.length) {
    return -1;
  }

  while (left < right) {
    const mid = left + ~~((right - left) / 2);
    if (feasible(mid)) {
      right = mid
    } else {
      left = mid + 1;
    }
  }
  return left
};
 
Back
Top