HN Lục nhà được 2 combo 1150 cùi: i5 4590s + H81, B85 + i5 4660 + 24Gb ram.

Top