Ma Dong Seok quay phim lấy bối cảnh ở Việt Nam

zPsychoz

Senior Member
Phim ông này đa số là hay vì hàn động đánh đấm nhiều và hơn hết là nó "thật" , các cảnh đâm chém tứa máu làm rất chất nhưng lạm dụng 1 mình chống mafia nhiều quá , thực tế có giang hồ nào thấy main là xáp lá cà cho nó đánh éo đâu , chơi súng cả đám tỉa k lẹ hơn à :nosebleed:
 
Post {#521
 #_getterCache: []
 #_valueCache: array:1 [
  "embed_metadata" => []
 ]
 #_structure: Structure {#401
  +shortName: "XF:Post"
  +contentType: "post"
  +table: "xf_post"
  +primaryKey: "post_id"
  +columns: array:22 [
   "post_id" => array:3 [
    "type" => 2
    "autoIncrement" => true
    "nullable" => true
   ]
   "thread_id" => array:3 [
    "type" => 2
    "required" => true
    "api" => true
   ]
   "user_id" => array:3 [
    "type" => 2
    "required" => true
    "api" => true
   ]
   "username" => array:4 [
    "type" => 5
    "maxLength" => 50
    "required" => "please_enter_valid_name"
    "api" => true
   ]
   "post_date" => array:4 [
    "type" => 2
    "required" => true
    "default" => 1660193185
    "api" => true
   ]
   "message" => array:3 [
    "type" => 5
    "required" => "please_enter_valid_message"
    "api" => true
   ]
   "ip_id" => array:2 [
    "type" => 2
    "default" => 0
   ]
   "message_state" => array:4 [
    "type" => 5
    "default" => "visible"
    "allowedValues" => array:3 [
     0 => "visible"
     1 => "moderated"
     2 => "deleted"
    ]
    "api" => true
   ]
   "attach_count" => array:5 [
    "type" => 2
    "max" => 65535
    "forced" => true
    "default" => 0
    "api" => true
   ]
   "warning_id" => array:2 [
    "type" => 2
    "default" => 0
   ]
   "warning_message" => array:4 [
    "type" => 5
    "default" => ""
    "maxLength" => 255
    "api" => true
   ]
   "position" => array:3 [
    "type" => 2
    "forced" => true
    "api" => true
   ]
   "type_data" => array:2 [
    "type" => 65552
    "default" => []
   ]
   "last_edit_date" => array:3 [
    "type" => 2
    "default" => 0
    "api" => true
   ]
   "last_edit_user_id" => array:2 [
    "type" => 2
    "default" => 0
   ]
   "edit_count" => array:3 [
    "type" => 2
    "forced" => true
    "default" => 0
   ]
   "embed_metadata" => array:3 [
    "type" => 65552
    "nullable" => true
    "default" => null
   ]
   "reaction_score" => array:3 [
    "type" => 1
    "default" => 0
    "api" => true
   ]
   "reactions" => array:2 [
    "type" => 65552
    "default" => []
   ]
   "reaction_users" => array:2 [
    "type" => 65552
    "default" => []
   ]
   "vote_score" => array:2 [
    "type" => 1
    "default" => 0
   ]
   "vote_count" => array:3 [
    "type" => 2
    "forced" => true
    "default" => 0
   ]
  ]
  +relations: array:8 [
   "Thread" => array:5 [
    "entity" => "XF:Thread"
    "type" => 1
    "conditions" => "thread_id"
    "primary" => true
    "with" => array:2 [
     0 => "Forum"
     1 => "Forum.Node"
    ]
   ]
   "User" => array:5 [
    "entity" => "XF:User"
    "type" => 1
    "conditions" => "user_id"
    "primary" => true
    "api" => true
   ]
   "Attachments" => array:5 [
    "entity" => "XF:Attachment"
    "type" => 2
    "conditions" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
    "with" => "Data"
    "order" => "attach_date"
   ]
   "DeletionLog" => array:4 [
    "entity" => "XF:DeletionLog"
    "type" => 1
    "conditions" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
    "primary" => true
   ]
   "ApprovalQueue" => array:4 [
    "entity" => "XF:ApprovalQueue"
    "type" => 1
    "conditions" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
    "primary" => true
   ]
   "Reactions" => array:5 [
    "entity" => "XF:ReactionContent"
    "type" => 2
    "conditions" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
    "key" => "reaction_user_id"
    "order" => "reaction_date"
   ]
   "Bookmarks" => array:5 [
    "entity" => "XF:BookmarkItem"
    "type" => 2
    "conditions" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
    "key" => "user_id"
    "order" => "bookmark_date"
   ]
   "ContentVotes" => array:5 [
    "entity" => "XF:ContentVote"
    "type" => 2
    "conditions" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
    "key" => "vote_user_id"
    "order" => "vote_date"
   ]
  ]
  +getters: array:5 [
   "Unfurls" => true
   "is_question_solution" => array:2 [
    "getter" => "isQuestionSolution"
    "cache" => false
   ]
   "reactions" => true
   "reaction_users" => true
   "vote_score_short" => false
  ]
  +defaultWith: []
  +options: array:1 [
   "log_moderator" => true
  ]
  +behaviors: array:4 [
   "XF:ContentVotable" => array:1 [
    "stateField" => "message_state"
   ]
   "XF:Reactable" => array:1 [
    "stateField" => "message_state"
   ]
   "XF:Indexable" => array:1 [
    "checkForUpdates" => array:5 [
     0 => "message"
     1 => "user_id"
     2 => "thread_id"
     3 => "post_date"
     4 => "message_state"
    ]
   ]
   "XF:NewsFeedPublishable" => array:2 [
    "usernameField" => "username"
    "dateField" => "post_date"
   ]
  ]
  +columnAliases: array:2 [
   "likes" => "reaction_score"
   "like_users" => "reaction_users"
  ]
  +withAliases: array:2 [
   "full" => array:7 [
    0 => "User"
    1 => "User.Option"
    2 => "User.Profile"
    3 => "User.Privacy"
    4 => "User.PermissionCombination"
    5 => Closure {#400
     class: "XF\Entity\Post"
     file: "/mnt/code/voz-next-xenforo/src/XF/Entity/Post.php"
     line: "1067 to 1075"
    }
    6 => Closure {#399
     class: "XF\Entity\Post"
     file: "/mnt/code/voz-next-xenforo/src/XF/Entity/Post.php"
     line: "1076 to 1088"
    }
   ]
   "api" => array:5 [
    0 => "User"
    1 => "User.api"
    2 => Closure {#398
     class: "XF\Entity\Post"
     parameters: { …1}
     file: "/mnt/code/voz-next-xenforo/src/XF/Entity/Post.php"
     line: "1093 to 1101"
    }
    3 => Closure {#397
     class: "XF\Entity\Post"
     file: "/mnt/code/voz-next-xenforo/src/XF/Entity/Post.php"
     line: "1102 to 1114"
    }
    4 => Closure {#396
     class: "XF\Entity\Post"
     file: "/mnt/code/voz-next-xenforo/src/XF/Entity/ReactionTrait.php"
     line: "167 to 174"
    }
   ]
  ]
 }
 #_em: Manager {#249
  #db: Adapter {#219
   #connection: mysqli {#274
    +affected_rows: null
    +client_info: null
    +client_version: null
    +connect_errno: null
    +connect_error: null
    +errno: null
    +error: null
    +error_list: null
    +field_count: null
    +host_info: null
    +info: null
    +insert_id: null
    +server_info: null
    +server_version: null
    +sqlstate: null
    +protocol_version: null
    +thread_id: null
    +warning_count: null
   }
   #statementClass: "XF\Db\Mysqli\Statement"
   #config: array:4 [
    "host" => "docker42.voz.tech"
    "username" => "next_xenforo"
    "password" => "oTyQVaRXl6MMBE01"
    "dbname" => "next_xenforo"
   ]
   #fullUnicode: true
   #inTransaction: false
   #savePointCounter: 0
   #savePoints: []
   #queryCount: 8
   #logQueries: false
   #logSimpleOnly: null
   #queryLog: []
   #ignoreLegacyTableWriteError: false
   #schemaManager: null
  }
  #valueFormatter: ValueFormatter {#250}
  #extension: Extension {#227
   #listeners: array:16 [
    "addon_post_install" => array:3 [
     "_" => array:1 [ …1]
     "XFRM" => array:1 [ …1]
     "XFMG" => array:1 [ …1]
    ]
    "app_setup" => array:1 [
     "_" => array:2 [ …2]
    ]
    "controller_post_dispatch" => array:2 [
     "XF\Pub\Controller\Conversation" => array:1 [ …1]
     "XF\Pub\Controller\Thread" => array:1 [ …1]
    ]
    "criteria_page" => array:1 [
     "_" => array:1 [ …1]
    ]
    "criteria_user" => array:1 [
     "_" => array:2 [ …2]
    ]
    "entity_post_save" => array:3 [
     "XF\Entity\ConversationMessage" => array:1 [ …1]
     "XF\Entity\ProfilePost" => array:1 [ …1]
     "XF\Entity\Post" => array:1 [ …1]
    ]
    "entity_pre_save" => array:2 [
     "XFRM\Entity\ResourceItem" => array:1 [ …1]
     "XF\Entity\Thread" => array:1 [ …1]
    ]
    "entity_structure" => array:1 [
     "XF\Entity\UserOption" => array:1 [ …1]
    ]
    "import_importer_classes" => array:1 [
     "_" => array:1 [ …1]
    ]
    "search_source_setup_22" => array:1 [
     "_" => array:1 [ …1]
    ]
    "templater_global_data" => array:1 [
     "_" => array:2 [ …2]
    ]
    "templater_macro_post_render" => array:1 [
     "public:siropu_ads_manager_ad_macros:ad_unit" => array:1 [ …1]
    ]
    "templater_macro_pre_render" => array:1 [
     "public:lightbox_macros:single_image" => array:1 [ …1]
    ]
    "templater_setup" => array:1 [
     "_" => array:3 [ …3]
    ]
    "templater_template_pre_render" => array:3 [
     "public:bb_code_tag_img" => array:1 [ …1]
     "public:bb_code_tag_attach" => array:1 [ …1]
     "public:sv_bbcode_bimg" => array:1 [ …1]
    ]
    "visitor_setup" => array:1 [
     "_" => array:1 [ …1]
    ]
   ]
   #classExtensions: array:59 [
    "XF\Service\FloodCheck" => array:1 [
     0 => "SV\RedisFloodCheck\XF\Service\FloodCheck"
    ]
    "XF\Cron\Views" => array:1 [
     0 => "SV\RedisViewCounter\XF\Cron\Views"
    ]
    "XF\Repository\Attachment" => array:1 [
     0 => "SV\RedisViewCounter\XF\Repository\Attachment"
    ]
    "XF\Repository\Page" => array:1 [
     0 => "SV\RedisViewCounter\XF\Repository\Page"
    ]
    "XF\Repository\Thread" => array:2 [
     0 => "SV\RedisViewCounter\XF\Repository\Thread"
     1 => "XFES\XF\Repository\Thread"
    ]
    "XFRM\Pub\Controller\ResourceItem" => array:1 [
     0 => "Siropu\AdsManager\XFRM\Pub\Controller\ResourceItem"
    ]
    "XF\Criteria\Page" => array:1 [
     0 => "Siropu\AdsManager\XF\Criteria\Page"
    ]
    "XF\Entity\User" => array:5 [
     0 => "Siropu\AdsManager\XF\Entity\User"
     1 => "Siropu\KeywordLinking\XF\Entity\User"
     2 => "TickTackk\DailyReactionLimit\XF\Entity\User"
     3 => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Entity\User"
     4 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\User"
    ]
    "XF\Pub\Controller\Account" => array:1 [
     0 => "Siropu\AdsManager\XF\Pub\Controller\Account"
    ]
    "XF\Pub\Controller\InlineMod" => array:1 [
     0 => "Siropu\AdsManager\XF\Pub\Controller\InlineMod"
    ]
    "XF\Pub\Controller\Thread" => array:2 [
     0 => "Siropu\AdsManager\XF\Pub\Controller\Thread"
     1 => "XFES\XF\Pub\Controller\Thread"
    ]
    "XenAddons\AMS\Entity\ArticleItem" => array:1 [
     0 => "Siropu\KeywordLinking\XenAddons\AMS\Entity\ArticleItem"
    ]
    "XenAddons\Showcase\Entity\Item" => array:1 [
     0 => "Siropu\KeywordLinking\XenAddons\Showcase\Entity\Item"
    ]
    "XFRM\Entity\ResourceItem" => array:1 [
     0 => "Siropu\KeywordLinking\XFRM\Entity\ResourceItem"
    ]
    "XFRM\Entity\ResourceUpdate" => array:1 [
     0 => "Siropu\KeywordLinking\XFRM\Entity\ResourceUpdate"
    ]
    "XF\Entity\ConversationMaster" => array:2 [
     0 => "Siropu\KeywordLinking\XF\Entity\ConversationMaster"
     1 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\ConversationMaster"
    ]
    "XF\Entity\Thread" => array:2 [
     0 => "Siropu\KeywordLinking\XF\Entity\Thread"
     1 => "XFES\XF\Entity\Thread"
    ]
    "XF\InputFilterer" => array:1 [
     0 => "SV\StandardLib\XF\InputFilterer"
    ]
    "XF\ControllerPlugin\Reaction" => array:1 [
     0 => "TickTackk\DailyReactionLimit\XF\ControllerPlugin\Reaction"
    ]
    "XF\Repository\Reaction" => array:1 [
     0 => "TickTackk\DailyReactionLimit\XF\Repository\Reaction"
    ]
    "XF\Str\Formatter" => array:1 [
     0 => "TickTackk\ImageProxyHost\XF\Str\Formatter"
    ]
    "XF\Admin\Controller\Forum" => array:1 [
     0 => "XFES\XF\Admin\Controller\Forum"
    ]
    "XF\Entity\Forum" => array:1 [
     0 => "XFES\XF\Entity\Forum"
    ]
    "XF\Entity\Post" => array:1 [
     0 => "XFES\XF\Entity\Post"
    ]
    "XF\Pub\Controller\Forum" => array:2 [
     0 => "XFES\XF\Pub\Controller\Forum"
     1 => "SV\RedisCache\XF\Pub\Controller\Forum"
    ]
    "XF\Search\Search" => array:1 [
     0 => "XFES\XF\Search\Search"
    ]
    "XF\Admin\Controller\Index" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\Admin\Controller\Index"
    ]
    "XF\CssWriter" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\CssWriter"
    ]
    "XF\Debugger" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\Debugger"
    ]
    "XF\Finder\Thread" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\Finder\Thread"
    ]
    "XF\Repository\SessionActivity" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\Repository\SessionActivity"
    ]
    "XF\Repository\Style" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\Repository\Style"
    ]
    "XF\Criteria\User" => array:1 [
     0 => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Criteria\User"
    ]
    "XF\Entity\UserConnectedAccount" => array:1 [
     0 => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Entity\UserConnectedAccount"
    ]
    "XF\Repository\UserUpgrade" => array:1 [
     0 => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Repository\UserUpgrade"
    ]
    "XF\Service\User\Downgrade" => array:1 [
     0 => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Service\User\Downgrade"
    ]
    "XF\Service\User\Upgrade" => array:1 [
     0 => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Service\User\Upgrade"
    ]
    "XF\BbCode\Renderer\Html" => array:1 [
     0 => "SV\LazyImageLoader\XF\BbCode\Renderer\Html"
    ]
    "XF\ControllerPlugin\Warn" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\ControllerPlugin\Warn"
    ]
    "XF\Entity\UserBan" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserBan"
    ]
    "XF\Entity\UserChangeTemp" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserChangeTemp"
    ]
    "XF\Entity\UserOption" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserOption"
    ]
    "XF\Entity\Warning" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\Warning"
    ]
    "XF\Entity\WarningAction" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\WarningAction"
    ]
    "XF\Entity\WarningDefinition" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\WarningDefinition"
    ]
    "XF\Pub\Controller\Member" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Pub\Controller\Member"
    ]
    "XF\Pub\Controller\Warning" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Pub\Controller\Warning"
    ]
    "XF\Pub\View\Member\WarnFill" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Pub\View\Member\WarnFill"
    ]
    "XF\Repository\UserChangeTemp" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Repository\UserChangeTemp"
    ]
    "XF\Repository\Warning" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Repository\Warning"
    ]
    "XF\Service\Conversation\Notifier" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Service\Conversation\Notifier"
    ]
    "XF\Service\User\ContentChange" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Service\User\ContentChange"
    ]
    "XF\Service\User\Warn" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Service\User\Warn"
    ]
    "XF\Service\User\WarningPointsChange" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Service\User\WarningPointsChange"
    ]
    "XF\Admin\Controller\Template" => array:1 [
     0 => "SV\StandardLib\XF\Admin\Controller\Template"
    ]
    "XF\Template\Templater" => array:2 [
     0 => "SV\StandardLib\XF\Template\Templater"
     1 => "SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater"
    ]
    "XF\CssRenderer" => array:1 [
     0 => "SV\RedisCache\XF\CssRenderer"
    ]
    "XF\Admin\Controller\Warning" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Admin\Controller\Warning"
    ]
    "XF\Repository\Conversation" => array:1 [
     0 => "SV\WarningImprovements\XF\Repository\Conversation"
    ]
   ]
   #extensionMap: array:68 [
    "XF\AddOn\Manager" => "XF\AddOn\Manager"
    "XF\InputFilterer" => "SV\StandardLib\XF\InputFilterer"
    "XF\Session\Session" => "XF\Session\Session"
    "XF\Repository\User" => "XF\Repository\User"
    "XF\Entity\User" => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\User"
    "XF\Entity\UserAuth" => "XF\Entity\UserAuth"
    "XF\Entity\UserOption" => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserOption"
    "XF\Entity\UserProfile" => "XF\Entity\UserProfile"
    "XF\Entity\UserPrivacy" => "XF\Entity\UserPrivacy"
    "XF\Language" => "XF\Language"
    "XF\Mvc\Dispatcher" => "XF\Mvc\Dispatcher"
    "XF\Mvc\Router" => "XF\Mvc\Router"
    "XF\Pub\Controller\Thread" => "XFES\XF\Pub\Controller\Thread"
    "XF\Entity\Thread" => "XFES\XF\Entity\Thread"
    "XF\Finder\Thread" => "SV\RedisCache\XF\Finder\Thread"
    "XFES\Entity\ThreadSimilar" => "XFES\Entity\ThreadSimilar"
    "XF\Entity\Forum" => "XFES\XF\Entity\Forum"
    "XF\Entity\Node" => "XF\Entity\Node"
    "XF\Entity\PermissionCacheContent" => "XF\Entity\PermissionCacheContent"
    "XF\Finder\PermissionCacheContent" => "XF\Finder\PermissionCacheContent"
    "XF\ControllerPlugin\Node" => "XF\ControllerPlugin\Node"
    "XF\ThreadType\Discussion" => "XF\ThreadType\Discussion"
    "XF\Repository\Thread" => "XFES\XF\Repository\Thread"
    "XF\ControllerPlugin\Thread" => "XF\ControllerPlugin\Thread"
    "XF\Str\Formatter" => "TickTackk\ImageProxyHost\XF\Str\Formatter"
    "XF\Repository\Post" => "XF\Repository\Post"
    "XF\Entity\Post" => "XFES\XF\Entity\Post"
    "XF\Finder\Post" => "XF\Finder\Post"
    "XF\Entity\PermissionCombination" => "XF\Entity\PermissionCombination"
    "XF\Entity\SessionActivity" => "XF\Entity\SessionActivity"
    "XF\Repository\Attachment" => "SV\RedisViewCounter\XF\Repository\Attachment"
    "XF\Data\Robot" => "XF\Data\Robot"
    "XF\Repository\Unfurl" => "XF\Repository\Unfurl"
    "XF\Repository\UserAlert" => "XF\Repository\UserAlert"
    "SV\RedisViewCounter\Repository\ContentView" => "SV\RedisViewCounter\Repository\ContentView"
    "XF\Repository\ThreadType" => "XF\Repository\ThreadType"
    "XF\ForumType\Discussion" => "XF\ForumType\Discussion"
    "XF\Repository\SessionActivity" => "SV\RedisCache\XF\Repository\SessionActivity"
    "SV\LazyImageLoader\Helper" => "SV\LazyImageLoader\Helper"
    "XF\Style" => "XF\Style"
    "XF\Template\Templater" => "SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater"
    "XF\SubContainer\BbCode" => "XF\SubContainer\BbCode"
    "XF\SubContainer\Widget" => "XF\SubContainer\Widget"
    "XF\SimpleCache" => "XF\SimpleCache"
    "Siropu\AdsManager\Template\Ad" => "Siropu\AdsManager\Template\Ad"
    "Siropu\AdsManager\Repository\Ad" => "Siropu\AdsManager\Repository\Ad"
    "Siropu\AdsManager\Entity\Ad" => "Siropu\AdsManager\Entity\Ad"
    "Siropu\AdsManager\Finder\Ad" => "Siropu\AdsManager\Finder\Ad"
    "Siropu\AdsManager\Entity\Package" => "Siropu\AdsManager\Entity\Package"
    "XF\Entity\Template" => "XF\Entity\Template"
    "XF\Criteria\User" => "SV\UserPromoOnUpdate\XF\Criteria\User"
    "XF\Criteria\Page" => "Siropu\AdsManager\XF\Criteria\Page"
    "Siropu\AdsManager\Criteria\Device" => "Siropu\AdsManager\Criteria\Device"
    "Siropu\AdsManager\Criteria\Geo" => "Siropu\AdsManager\Criteria\Geo"
    "Siropu\AdsManager\Criteria\Position" => "Siropu\AdsManager\Criteria\Position"
    "Siropu\KeywordLinking\Keyword" => "Siropu\KeywordLinking\Keyword"
    "Siropu\KeywordLinking\Repository\Keyword" => "Siropu\KeywordLinking\Repository\Keyword"
    "Siropu\KeywordLinking\Entity\Keyword" => "Siropu\KeywordLinking\Entity\Keyword"
    "Siropu\KeywordLinking\Finder\Keyword" => "Siropu\KeywordLinking\Finder\Keyword"
    "XF\Mvc\Renderer\Html" => "XF\Mvc\Renderer\Html"
    "XF\Pub\View\Thread\View" => "XF\Pub\View\Thread\View"
    "XF\CustomField\Set" => "XF\CustomField\Set"
    "XF\CustomField\DefinitionSet" => "XF\CustomField\DefinitionSet"
    "XF\BbCode\Parser" => "XF\BbCode\Parser"
    "XF\BbCode\RuleSet" => "XF\BbCode\RuleSet"
    "XF\BbCode\Renderer\Html" => "SV\LazyImageLoader\XF\BbCode\Renderer\Html"
    "XF\Str\EmojiFormatter" => "XF\Str\EmojiFormatter"
    "XF\Debugger" => "SV\RedisCache\XF\Debugger"
   ]
  }
  #entityClassNameMap: array:17 [
   "XF:User" => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\User"
   "XF:UserAuth" => "XF\Entity\UserAuth"
   "XF:UserOption" => "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserOption"
   "XF:UserProfile" => "XF\Entity\UserProfile"
   "XF:UserPrivacy" => "XF\Entity\UserPrivacy"
   "XF:Thread" => "XFES\XF\Entity\Thread"
   "XFES:ThreadSimilar" => "XFES\Entity\ThreadSimilar"
   "XF:Forum" => "XFES\XF\Entity\Forum"
   "XF:Node" => "XF\Entity\Node"
   "XF:PermissionCacheContent" => "XF\Entity\PermissionCacheContent"
   "XF:Post" => "XFES\XF\Entity\Post"
   "XF:PermissionCombination" => "XF\Entity\PermissionCombination"
   "XF:SessionActivity" => "XF\Entity\SessionActivity"
   "Siropu\AdsManager:Ad" => "Siropu\AdsManager\Entity\Ad"
   "Siropu\AdsManager:Package" => "Siropu\AdsManager\Entity\Package"
   "XF:Template" => "XF\Entity\Template"
   "Siropu\KeywordLinking:Keyword" => "Siropu\KeywordLinking\Entity\Keyword"
  ]
  #entities: array:15 [
   "XF\Entity\UserAuth" => array:1 [
    0 => UserAuth {#254
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#253
      +shortName: "XF:UserAuth"
      +contentType: null
      +table: "xf_user_authenticate"
      +primaryKey: "user_id"
      +columns: array:3 [ …3]
      +relations: array:1 [ …1]
      +getters: []
      +defaultWith: []
      +options: []
      +behaviors: array:1 [ …1]
      +columnAliases: []
      +withAliases: []
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 1
     #rootClass: "XF\Entity\UserAuth"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:1 [ …1]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
   ]
   "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserOption" => array:18 [
    0 => UserOption {#256
     #_getterCache: []
     #_valueCache: array:1 [ …1]
     #_structure: Structure {#255
      +shortName: "XF:UserOption"
      +contentType: null
      +table: "xf_user_option"
      +primaryKey: "user_id"
      +columns: array:15 [ …15]
      +relations: array:3 [ …3]
      +getters: []
      +defaultWith: []
      +options: []
      +behaviors: array:1 [ …1]
      +columnAliases: []
      +withAliases: []
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 2
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:2 [ …2]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1358401 => UserOption {#431
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 14
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1726514 => UserOption {#437
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 20
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1717533 => UserOption {#442
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 26
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1685022 => UserOption {#447
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 32
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1248265 => UserOption {#453
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 38
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1600469 => UserOption {#459
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 44
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1728652 => UserOption {#464
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 50
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    998942 => UserOption {#470
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 56
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1489166 => UserOption {#476
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 62
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1272271 => UserOption {#482
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 68
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1779524 => UserOption {#487
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 74
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1692979 => UserOption {#493
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 86
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1475564 => UserOption {#499
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 92
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1733418 => UserOption {#504
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 98
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1526238 => UserOption {#509
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 104
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1424841 => UserOption {#514
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 110
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1273824 => UserOption {#519
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#255}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 116
     #rootClass: "XF\Entity\UserOption"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:15 [ …15]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
   ]
   "XF\Entity\UserProfile" => array:18 [
    0 => UserProfile {#258
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257
      +shortName: "XF:UserProfile"
      +contentType: null
      +table: "xf_user_profile"
      +primaryKey: "user_id"
      +columns: array:17 [ …17]
      +relations: array:2 [ …2]
      +getters: array:3 [ …3]
      +defaultWith: []
      +options: array:3 [ …3]
      +behaviors: array:2 [ …2]
      +columnAliases: []
      +withAliases: []
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 3
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:1 [ …1]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1358401 => UserProfile {#430
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 13
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1726514 => UserProfile {#436
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 19
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1717533 => UserProfile {#441
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 25
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1685022 => UserProfile {#446
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 31
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1248265 => UserProfile {#452
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 37
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1600469 => UserProfile {#458
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 43
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1728652 => UserProfile {#463
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 49
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    998942 => UserProfile {#469
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 55
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1489166 => UserProfile {#475
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 61
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1272271 => UserProfile {#481
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 67
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1779524 => UserProfile {#486
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 73
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1692979 => UserProfile {#492
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 85
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1475564 => UserProfile {#498
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 91
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1733418 => UserProfile {#503
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 97
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1526238 => UserProfile {#508
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 103
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1424841 => UserProfile {#513
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 109
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1273824 => UserProfile {#518
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#257}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 115
     #rootClass: "XF\Entity\UserProfile"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:17 [ …17]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
   ]
   "XF\Entity\UserPrivacy" => array:18 [
    0 => UserPrivacy {#260
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259
      +shortName: "XF:UserPrivacy"
      +contentType: null
      +table: "xf_user_privacy"
      +primaryKey: "user_id"
      +columns: array:6 [ …6]
      +relations: array:1 [ …1]
      +getters: []
      +defaultWith: []
      +options: []
      +behaviors: array:1 [ …1]
      +columnAliases: []
      +withAliases: []
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 4
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:1 [ …1]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1358401 => UserPrivacy {#429
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 12
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1726514 => UserPrivacy {#435
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 18
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1717533 => UserPrivacy {#440
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 24
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1685022 => UserPrivacy {#445
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 30
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1248265 => UserPrivacy {#451
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 36
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1600469 => UserPrivacy {#457
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 42
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1728652 => UserPrivacy {#462
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 48
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    998942 => UserPrivacy {#468
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 54
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1489166 => UserPrivacy {#474
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 60
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1272271 => UserPrivacy {#480
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 66
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1779524 => UserPrivacy {#485
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 72
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1692979 => UserPrivacy {#491
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 84
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1475564 => UserPrivacy {#497
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 90
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1733418 => UserPrivacy {#502
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 96
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1526238 => UserPrivacy {#507
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 102
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1424841 => UserPrivacy {#512
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 108
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1273824 => UserPrivacy {#517
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#259}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 114
     #rootClass: "XF\Entity\UserPrivacy"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:6 [ …6]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
   ]
   "SV\WarningImprovements\XF\Entity\User" => array:18 [
    665470 => User {#408
     #_getterCache: []
     #_valueCache: array:5 [ …5]
     #_structure: Structure {#252
      +shortName: "XF:User"
      +contentType: "user"
      +table: "xf_user"
      +primaryKey: "user_id"
      +columns: array:42 [ …42]
      +relations: array:14 [ …14]
      +getters: array:10 [ …10]
      +defaultWith: []
      +options: array:8 [ …8]
      +behaviors: array:1 [ …1]
      +columnAliases: array:1 [ …1]
      +withAliases: array:1 [ …1]
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 9
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: []
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1358401 => User {#432
     #_getterCache: array:3 [ …3]
     #_valueCache: array:6 [ …6]
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 15
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1726514 => User {#438
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 21
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1717533 => User {#443
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 27
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1685022 => User {#448
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 33
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1248265 => User {#454
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 39
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1600469 => User {#460
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 45
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1728652 => User {#465
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 51
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    998942 => User {#471
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 57
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1489166 => User {#477
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 63
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1272271 => User {#483
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 69
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1779524 => User {#488
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 75
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1692979 => User {#494
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 87
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1475564 => User {#500
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 93
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1733418 => User {#505
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 99
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1526238 => User {#510
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 105
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1424841 => User {#515
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 111
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [ …42]
     #_relations: array:5 [ …5]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
    1273824 => User {#520
     #_getterCache: []
     #_valueCache: []
     #_structure: Structure {#252}
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 117
     #rootClass: "XF\Entity\User"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:42 [
      "user_id" => 1273824
      "username" => "KhungLongTaiTho"
      "username_date" => 0
      "username_date_visible" => 0
      "email" => "[email protected]"
      "custom_title" => ""
      "language_id" => 1
      "style_id" => 0
      "timezone" => "Asia/Krasnoyarsk"
      "visible" => 1
      "activity_visible" => 1
      "user_group_id" => 2
      "secondary_group_ids" => "50"
      "display_style_group_id" => 50
      "permission_combination_id" => 102
      "message_count" => 9951
      "question_solution_count" => 0
      "conversations_unread" => 0
      "register_date" => 1370744294
      "last_activity" => 1660184282
      "last_summary_email_date" => 1601607984
      "trophy_points" => 113
      "alerts_unviewed" => 1
      "alerts_unread" => 3
      "avatar_date" => 1646457574
      "avatar_width" => 384
      "avatar_height" => 384
      "avatar_highdpi" => 1
      "gravatar" => ""
      "user_state" => "valid"
      "security_lock" => ""
      "is_moderator" => 0
      "is_admin" => 0
      "is_banned" => 0
      "reaction_score" => 3288
      "warning_points" => 0
      "is_staff" => 0
      "secret_key" => "qKa67eS1iYwUyWCZ7c0li9aGrWBIK_7A"
      "privacy_policy_accepted" => 0
      "terms_accepted" => 0
      "vote_score" => 0
      "siropu_keyword_linking_ids" => null
     ]
     #_relations: array:5 [
      "Activity" => null
      "PermissionCombination" => null
      "Privacy" => UserPrivacy {#517}
      "Profile" => UserProfile {#518}
      "Option" => UserOption {#519}
     ]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
   ]
   "XF\Entity\Node" => array:1 [
    33 => Node {#289
     #_getterCache: array:1 [ …1]
     #_valueCache: array:1 [ …1]
     #_structure: Structure {#286
      +shortName: "XF:Node"
      +contentType: "node"
      +table: "xf_node"
      +primaryKey: "node_id"
      +columns: array:16 [ …16]
      +relations: array:5 [ …5]
      +getters: array:3 [ …3]
      +defaultWith: []
      +options: []
      +behaviors: array:1 [ …1]
      +columnAliases: []
      +withAliases: array:1 [ …1]
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 6
     #rootClass: "XF\Entity\Node"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:16 [ …16]
     #_relations: array:1 [ …1]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
      …7
    }
   ]
   "XFES\XF\Entity\Forum" => array:1 [
    33 => Forum {#410 …20}
   ]
   "XFES\Entity\ThreadSimilar" => array:1 [
    547386 => ThreadSimilar {#409 …20}
   ]
   "XFES\XF\Entity\Thread" => array:1 [
    547386 => Thread {#407
     #_getterCache: array:3 [
      "TypeHandler" => Discussion {#282 …1}
      "title" => "Ma Dong Seok quay phim lấy bối cảnh ở Việt Nam"
      "custom_fields" => Set {#609 …4}
     ]
     #_valueCache: array:3 [
      "discussion_open" => true
      "tags" => []
      "custom_fields" => []
     ]
     #_structure: Structure {#275
      +shortName: "XF:Thread"
      +contentType: "thread"
      +table: "xf_thread"
      +primaryKey: "thread_id"
      +columns: array:26 [ …26]
      +relations: array:20 [ …20]
      +getters: array:8 [ …8]
      +defaultWith: []
      +options: array:1 [ …1]
      +behaviors: array:7 [ …7]
      +columnAliases: array:1 [ …1]
      +withAliases: array:3 [ …3]
     }
     #_em: Manager {#249}
     -_uniqueEntityId: 10
     #rootClass: "XF\Entity\Thread"
     #_useReplaceInto: false
     #_newValues: []
     #_values: array:26 [
      "thread_id" => 547386
      "node_id" => 33
      "title" => "Ma Dong Seok quay phim lấy bối cảnh ở Việt Nam"
      "reply_count" => 37
      "view_count" => 3959
      "user_id" => 665470
      "username" => "Masterchiefs"
      "post_date" => 1652609192
      "sticky" => 0
      "discussion_state" => "visible"
      "discussion_open" => 1
      "discussion_type" => "discussion"
      "first_post_id" => 17659862
      "first_post_reaction_score" => 0
      "first_post_reactions" => "[]"
      "last_post_date" => 1652965054
      "last_post_id" => 17748940
      "last_post_user_id" => 1273824
      "last_post_username" => "KhungLongTaiTho"
      "prefix_id" => 0
      "tags" => "[]"
      "custom_fields" => "[]"
      "vote_score" => 0
      "vote_count" => 0
      "type_data" => "[]"
      "siropu_keyword_linking_ids" => "[]"
     ]
     #_relations: array:3 [
      "Forum" => Forum {#410 …20}
      "XFES_SimilarThreads" => ThreadSimilar {#409 …20}
      "User" => User {#408}
     ]
     #_previousValues: []
     #_options: []
     #_deleted: false
     #_readOnly: false
     #_writePending: false
     #_writeRunning: false
     #_errors: []
     #_whenSaveable: []
     #_cascadeSave: []
     #_behaviors: null
    }
   ]
   "XF\Entity\SessionActivity" => array:8 [
    "1358401\x1E1358401" => SessionActivity {#390 …20}
    "1726514\x1E1726514" => SessionActivity {#434 …20}
    "1248265\x1E1248265" => SessionActivity {#450 …20}
    "1600469\x1E1600469" => SessionActivity {#456 …20}
    "998942\x1E998942" => SessionActivity {#467 …20}
    "1489166\x1E1489166" => SessionActivity {#473 …20}
    "1272271\x1E1272271" => SessionActivity {#479 …20}
    "1475564\x1E1475564" => SessionActivity {#496 …20}
   ]
   "XFES\XF\Entity\Post" => array:18 [
    17660473 => Post {#433 …20}
    17660519 => Post {#439 …20}
    17660545 => Post {#444 …20}
    17660620 => Post {#449 …20}
    17745280 => Post {#455 …20}
    17745608 => Post {#461 …20}
    17745667 => Post {#466 …20}
    17745898 => Post {#472 …20}
    17745973 => Post {#478 …20}
    17745991 => Post {#484 …20}
    17745992 => Post {#489 …20}
    17746009 => Post {#490 …20}
    17746269 => Post {#495 …20}
    17746354 => Post {#501 …20}
    17747847 => Post {#506 …20}
    17748467 => Post {#511 …20}
    17748542 => Post {#516 …20}
    17748940 => Post {#521}
   ]
   "Siropu\AdsManager\Entity\Ad" => array:13 [
    2 => Ad {#345 …20}
    4 => Ad {#559 …20}
    5 => Ad {#561 …20}
    8 => Ad {#562 …20}
    9 => Ad {#563 …20}
    10 => Ad {#564 …20}
    36 => Ad {#566 …20}
    37 => Ad {#567 …20}
    38 => Ad {#568 …20}
    39 => Ad {#570 …20}
    40 => Ad {#571 …20}
    41 => Ad {#573 …20}
    42 => Ad {#574 …20}
   ]
   "XF\Entity\Template" => array:1 [
    1513 => Template {#560 …21}
   ]
   "Siropu\AdsManager\Entity\Package" => array:3 [
    3 => Package {#565 …20}
    4 => Package {#569 …20}
    5 => Package {#572 …20}
   ]
   "Siropu\KeywordLinking\Entity\Keyword" => array:4 [
    3 => Keyword {#358 …20}
    5 => Keyword {#372 …20}
    6 => Keyword {#373 …20}
    7 => Keyword {#374 …20}
   ]
  ]
  #structures: array:17 [
   "SV\WarningImprovements\XF\Entity\User" => Structure {#252}
   "XF\Entity\UserAuth" => Structure {#253}
   "SV\WarningImprovements\XF\Entity\UserOption" => Structure {#255}
   "XF\Entity\UserProfile" => Structure {#257}
   "XF\Entity\UserPrivacy" => Structure {#259}
   "XFES\XF\Entity\Thread" => Structure {#275}
   "XFES\Entity\ThreadSimilar" => Structure {#283
    +shortName: "XFES:ThreadSimilar"
    +contentType: null
    +table: "xf_es_thread_similar"
    +primaryKey: "thread_id"
    +columns: array:4 [ …4]
    +relations: []
    +getters: []
    +defaultWith: []
    +options: []
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "XFES\XF\Entity\Forum" => Structure {#284
    +shortName: "XF:Forum"
    +contentType: "forum"
    +table: "xf_forum"
    +primaryKey: "node_id"
    +columns: array:29 [ …29]
    +relations: array:7 [ …7]
    +getters: array:9 [ …9]
    +defaultWith: array:1 [ …1]
    +options: array:1 [ …1]
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: array:1 [ …1]
   }
   "XF\Entity\Node" => Structure {#286}
   "XF\Entity\PermissionCacheContent" => Structure {#288
    +shortName: "XF:PermissionCacheContent"
    +contentType: null
    +table: "xf_permission_cache_content"
    +primaryKey: array:3 [ …3]
    +columns: array:4 [ …4]
    +relations: []
    +getters: []
    +defaultWith: []
    +options: []
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "XFES\XF\Entity\Post" => Structure {#401}
   "XF\Entity\PermissionCombination" => Structure {#394
    +shortName: "XF:PermissionCombination"
    +contentType: null
    +table: "xf_permission_combination"
    +primaryKey: "permission_combination_id"
    +columns: array:4 [ …4]
    +relations: array:2 [ …2]
    +getters: []
    +defaultWith: []
    +options: array:1 [ …1]
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "XF\Entity\SessionActivity" => Structure {#393
    +shortName: "XF:SessionActivity"
    +contentType: null
    +table: "xf_session_activity"
    +primaryKey: array:2 [ …2]
    +columns: array:9 [ …9]
    +relations: array:1 [ …1]
    +getters: array:6 [ …6]
    +defaultWith: []
    +options: []
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "Siropu\AdsManager\Entity\Ad" => Structure {#339
    +shortName: "Siropu\AdsManager:Ad"
    +contentType: null
    +table: "xf_siropu_ads_manager_ad"
    +primaryKey: "ad_id"
    +columns: array:36 [ …36]
    +relations: array:9 [ …9]
    +getters: array:11 [ …11]
    +defaultWith: array:1 [ …1]
    +options: array:2 [ …2]
    +behaviors: array:1 [ …1]
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "Siropu\AdsManager\Entity\Package" => Structure {#341
    +shortName: "Siropu\AdsManager:Package"
    +contentType: null
    +table: "xf_siropu_ads_manager_package"
    +primaryKey: "package_id"
    +columns: array:34 [ …34]
    +relations: array:2 [ …2]
    +getters: array:3 [ …3]
    +defaultWith: []
    +options: []
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "XF\Entity\Template" => Structure {#342
    +shortName: "XF:Template"
    +contentType: null
    +table: "xf_template"
    +primaryKey: "template_id"
    +columns: array:10 [ …10]
    +relations: array:3 [ …3]
    +getters: array:4 [ …4]
    +defaultWith: []
    +options: array:5 [ …5]
    +behaviors: array:2 [ …2]
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
   "Siropu\KeywordLinking\Entity\Keyword" => Structure {#575
    +shortName: "Siropu\KeywordLinking:Keyword"
    +contentType: null
    +table: "xf_siropu_keyword_linking_keyword"
    +primaryKey: "keyword_id"
    +columns: array:13 [ …13]
    +relations: []
    +getters: []
    +defaultWith: []
    +options: []
    +behaviors: []
    +columnAliases: []
    +withAliases: []
   }
  ]
  #repositories: array:11 [
   "XF:User" => User {#251
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:User"
   }
   "XF:Thread" => Thread {#406
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:Thread"
   }
   "XF:Post" => Post {#404
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:Post"
   }
   "XF:Attachment" => Attachment {#392
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:Attachment"
   }
   "XF:Unfurl" => Unfurl {#391
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:Unfurl"
   }
   "XF:UserAlert" => UserAlert {#294
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:UserAlert"
   }
   "SV\RedisViewCounter:ContentView" => ContentView {#297
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "SV\RedisViewCounter:ContentView"
   }
   "XF:ThreadType" => ThreadType {#296
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:ThreadType"
   }
   "XF:SessionActivity" => SessionActivity {#295
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "XF:SessionActivity"
   }
   "Siropu\AdsManager:Ad" => Ad {#338
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "Siropu\AdsManager:Ad"
   }
   "Siropu\KeywordLinking:Keyword" => Keyword {#343
    #em: Manager {#249}
    #identifier: "Siropu\KeywordLinking:Keyword"
   }
  ]
  #cascadeEntitySeen: []
  #cascadeEventDepth: []
 }
 -_uniqueEntityId: 118
 #rootClass: "XF\Entity\Post"
 #_useReplaceInto: false
 #_newValues: []
 #_values: array:22 [
  "post_id" => 17748940
  "thread_id" => 547386
  "user_id" => 1273824
  "username" => "KhungLongTaiTho"
  "post_date" => 1652965054
  "message" => "Ngạo nghễ :doubt::doubt::doubt:"
  "ip_id" => 76625236
  "message_state" => "visible"
  "attach_count" => 0
  "position" => 37
  "type_data" => "[]"
  "reaction_score" => 0
  "reactions" => "[]"
  "reaction_users" => "[]"
  "warning_id" => 0
  "warning_message" => ""
  "last_edit_date" => 0
  "last_edit_user_id" => 0
  "edit_count" => 0
  "embed_metadata" => "[]"
  "vote_score" => 0
  "vote_count" => 0
 ]
 #_relations: array:3 [
  "User" => User {#520}
  "Attachments" => ArrayCollection {#293
   #entities: []
   #populated: true
  }
  "Thread" => Thread {#407}
 ]
 #_previousValues: []
 #_options: []
 #_deleted: false
 #_readOnly: false
 #_writePending: false
 #_writeRunning: false
 #_errors: []
 #_whenSaveable: []
 #_cascadeSave: []
 #_behaviors: null
}

duongcter

Senior Member
Xem nội dung phần 1 đi rồi hãy phát biểu. Còn phim bọn Hàn làm về việt nam đa số phân biệt nhược tiểu, rồi cô dâu, tội phạm, dịch bệnh..số đó có thiếu đâu.
nó có lôi mấy cái xấu của VN ra thì cũng là có thật chứ có bịa ra đếu đâu mà sợ:feel_good: anh cứ lo nó phản ánh xã hội VN ko tốt à? xem phim HQ nhiều phim nó miêu tả xã hội đất nước chúng nó thối nát đến tận cùng mà dân nó còn cười hề hề mắc đếu gì anh phải lo sợ:feel_good: sự thượng đẳng là khi bị nói xấu trên phim vẫn hề hề thoải mái, cái tâm lý sợ bị nói xấu trên phim mới đúng nghĩa là nhược tiểu đấy:doubt: mà nó quay ở VN thì chắc cũng gửi kịch bản cho bộ văn hóa truyền thông duyệt hết rồi nên đếu cần nhược tiểu như anh lo hộ. đừng lây tư tưởng nhược tiểu của loại công dân hạng bét + nô lệ trong tư tưởng của anh cho những người VN bình đẳng khác
 

Thuduccity

Senior Member
Ông này diễn phim chả hay con mẹ gì, có cái mô tuýp dùng nắm đấm đi đấm, hết phim này tới phim khác.
 

OnlyLove7791

Senior Member
Ông này diễn phim chả hay con mẹ gì, có cái mô tuýp dùng nắm đấm đi đấm, hết phim này tới phim khác.
phim võ thuật + hành động thì a đòi cái gì thêm nữa hả :amazed:

hình tượng lão này là đấm phát chết luôn, nó là thương hiệu, muốn thay đâu phải dễ
 

DauChan

Senior Member
Tồ như con tịnh chả hiểu sao nhiều đứa thích, tựa như thằng The Rock bên mỹ. éo hiểu sao mấy thằng to lù lù chậm chạp lại cho đóng mấy vai chính hành động nhanh lẹ trong khi đáng lí ra chỉ hợp với vai diễn kiểu như cái bị cho người ta đánh.
 

notlove777

Senior Member
lão này phù hợp mấy vai đại bàng đầu gấu kiểu đánh đấm , kiểu sát thủ máu lạnh có đầu óc thấy thích Keanu
Anh keanu được mỗi cái mặt đẹp thôi chứ diễn đơ bỏ xừ ra, lạnh lùng đầu óc phải kể đến anh hói Jason Statham. Mà kết anh hói ở các pha hành động liên tục không ngừng nghỉ cứ như tính sẵn từng bước trong đầu tốc độ cao.
 

fukitoff

Senior Member
Cũng ngưỡng mộ bác, cơ mà bóp méo dân VN thì lặn. Còn làm chuẩn thì mời bác bữa Việt Trì và ít hương vị chuối hột
v1fmMDd.gif
 

Randy Marsh

Senior Member
Vinh dầu nhớt bản chim ngắn, mặt đơ, đóng 1 màu, 10 vai như 1.

Gửi từ Siêu máy tính bằng vozFApp
 

dtk12®

Senior Member
Phim này không bôi nhọ việt nam hơi phí, nội dung kiểu gì mà chẳng là mấy anh xuất khẩu lao động qua hàn lập băng đảng rồi người hùng oppa dẹp đánh lên bờ xuống ruộng. Phần 1 thì là mấy a người Trung.
tụi nhật ko nhanh nhạy bằng hàn nhỉ. tư liệu tụi nhật lên báo hằng ngày luôn

via theNEXTvoz for iPad
 
Top