Năm 2022: Petrosetco (PET) đặt mục tiêu lãi tăng 8% so với năm trước

..:: MTV ::.. ver 2

Senior Member
https://kinhtechungkhoan.vn/nam-202...-tieu-lai-tang-8-so-voi-nam-truoc-129990.html

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco (PET) lên kế hoạch với mục tiêu doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 8% so với thực hiện năm 2021.​

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng

Năm 2022, PET lên kế hoạch với mục tiêu doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 8% so với thực hiện năm 2021.​
0859-petrosetco
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco (PET)
Trong quý I/2022, PET ghi nhận doanh thu đạt 4.815,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,3% và 37,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,7% về còn 4,1%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp đi ngang và đạt 199,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 287,1%, tương ứng tăng thêm 34,05 tỷ đồng lên 45,91 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 38,8%, tương ứng tăng thêm 7,75 tỷ đồng lên 27,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,%, tương ứng giảm 6,1 tỷ đồng về 110,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính- chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi giảm 2,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,59 tỷ đồng về 61,25 tỷ đồng.
Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.
Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do việc ghi nhận lãi từ cổ tức, hoạt động đầu tư 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.
Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 401,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 188 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 283,9 tỷ đồng.
Được biết, lần gần nhất dòng tiền âm kỷ lục là năm 2013 khi dòng tiền kinh doanh chính âm 698,1 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong quý I/2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 401,3 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2014 tới nay.
Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản giảm 0,6% so với đầu năm về 8.444,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.435,9 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.403,7 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.963,5 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản và các tài sản khác.
Trong kỳ, tồn kho tăng 35,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 516,4 tỷ đồng lên 1.963,5 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay.
Năm 2021, PET báo lợi nhuận sau thuế tăng 120% so với năm 2020 đạt 311 tỷ đồng...​
 
Top