Nhắn tin ủng hộ nhà nước chống bão đi nào.

Nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19!
Soạn CV [gõ dấu cách] n. Và gửi 1407. Trong đó n là số lần ủng hộ, 20.000 đồng/lần. n được giới hạn từ 1 đến 100 = tức thay chữ n bằng số nếu muốn ủng hộ nhiều hơn/ với tối đa là 2 triệu.
 

Attachments

Top