[Nhật ký ngày đầu] Viết ra cảm xúc từng ngày!

mystery001

Member
Em trước, hôm nay nhân ngày voz mới nên xin nghỉ việc 09/03/2020
avatar1206434_1.gif
 

chuot211211

Senior Member
còn khối việc mà phen
Thật sự thì giờ e không biết nên làm gì khi thất nghiệp. Em từng học về bên kinh tế. Sau đó vì đam mê bếp nên e quyết định đi học bếp. Giờ thì cũng đang làm bếp trưởng nhà hàng. Giờ quay lại bên kinh tế thì không có kinh nghiệm với lại quên hết rồi. Trong đầu toàn công thức nấu ăn :))). Tình hình chung nên khó kiếm việc lắm thím. Haizzz
 

McZycis

Senior Member
Lần đầu chạy auto like
23 - wBGSwFD.jpg

f12 > console > paste code:

Code:
(function(){
function getHttpRequest() {
try {return new XMLHttpRequest();}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
catch (error) {}

throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
var request = getHttpRequest();

var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("GET", url, true);
request.send(null);

return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
var request = getHttpRequest();
var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("POST", url, true);
request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
request.send(data);

return await promise;
}

function sleep (time) {
return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

async function autoLike($page =1){
var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
var totalPage = 1;
var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop().querySelector("a");
if(pageNav!=null){
totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
}
var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";

for(var i= $page;i<=totalPage;i++){
console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
var parser = new DOMParser();
var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

[...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
console.log("Like post: "+ item.href);
httpPost(item.href, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
});
}

console.log("done");
}

autoLike();
})();
 

McZycis

Senior Member
Lần đầu chạy auto like
f12 > console > paste code:

(function(){
function getHttpRequest() {
try {return new XMLHttpRequest();}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}
catch (error) {}
try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
catch (error) {}

throw new Error("Could not create HTTP request object.");
}

async function httpGet(url){
var request = getHttpRequest();

var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("GET", url, true);
request.send(null);

return await promise;
}

async function httpPost(url, data){
var request = getHttpRequest();
var promise = new Promise((resolve, reject) => {
request.onreadystatechange = function() {
if (request.readyState==4 && request.status==200)
{
resolve(request.responseText);
}
}
});

request.open("POST", url, true);
request.setRequestHeader('Accept', 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01');
request.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
request.send(data);

return await promise;
}

function sleep (time) {
return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
}

async function autoLike($page =1){
var url = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.href)[1];
var totalPage = 1;
var pageNav = [...document.querySelectorAll(".pageNav-page")].pop().querySelector("a");
if(pageNav!=null){
totalPage = /\/page-(.*)/gm.exec(pageNav.href)[1];
}
var pathName = /(.*)\/(page)?/gm.exec(window.location.pathname)+ "/";

for(var i= $page;i<=totalPage;i++){
console.log("-------- Like page: " + i + "--------");
var text = await httpGet(url+"/page-"+i);
var parser = new DOMParser();
var htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
var token = htmlDoc.documentElement.getAttribute("data-csrf");

[...htmlDoc.querySelectorAll("a.reaction.reaction--imageHidden")].forEach(item=>{
console.log("Like post: "+ item.href);
httpPost(item.href, "_xfRequestUri="+pathName+"page-"+i+"&_xfWithData=1&_xfToken="+token+"&_xfResponseType=json");
});
}

console.log("done");
}

autoLike();
})();
 
Top