Nhờ tư vấn ca này hơi khắm

D hieu gi ca
ql9Ojka.gif
 
Back
Top