kiến thức [Office VBA] Tương tác với SharePoint và giải quyết một số yêu cầu thường thấy của người dùng

NguyenDang95

Senior Member
Giới thiệu sơ lược về SharePoint:
SharePoint là một hệ thống quản lý tài liệu, trang web nội bộ, làm việc cộng tác được nhiều doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Theo như Microsoft mô tả, SharePoint cho phép (nguồn: SharePoint là gì - Microsoft):
 • Dựng site mạng nội bộ, rồi tạo trang, thư viện tài liệu và danh sách.
 • Thêm phần web để tùy chỉnh nội dung của bạn.
 • Hiển thị hình ảnh trực quan, tin tức và cập nhật quan trọng với site nhóm hoặc giao tiếp.
 • Khám phá, theo dõi và tìm kiếm site, tệp cùng mọi người trong toàn công ty.
 • Quản lý công việc hàng ngày của bạn với quy trình, biểu mẫu và danh sách.
 • Đồng bộ và lưu trữ tệp trong đám mây để bất cứ ai cũng có thể làm việc bảo mật với bạn.
 • Bắt đầu trên tin tức on-the-go với ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Bắt tay vào viết macro:
Qua thực tế công việc, người dùng thường mong muốn những ứng dụng Office như Excel hay Outlook có thể tương tác tự động với SharePoint ở một chừng mực nào đó, và tất nhiên chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào VBA được tích hợp vào các ứng dụng Office. Mặc dù VBA đã có tuổi đời gần 30 năm (xuất hiện từ năm 1993) và tỏ ra cũ kỹ cũng như không thân thiện với môi trường internet (đây là lý do tại sao Microsoft đã ngừng phát triển tính năng VBA và thay vào đó tìm đến một ngôn ngữ đa nền tảng như JavaScript, TypeScript, hiện đang có Office JS và Office Scripts), tuy vậy với những công cụ sẵn có hiện tại, người dùng có thể viết một macro VBA tương tác với một dịch vụ trực tuyến nào đó thông qua REST API nhằm mục đích như tiêu đề bài viết này chẳng hạn.

Microsoft xây dựng Graph API làm nền tảng lập trình kết nối đến các dịch vụ trực tuyến (vd: OneDrive, Team, Outlook on the web, v.v), để viết được macro VBA tương tác với nó, trước hết chúng ta cần ngâm cứu tài liệu: Get access on behalf of a user
Sau khi ngâm cứu kỹ tài liệu cũng như tiến hành đăng ký tài khoản Azure, lấy các thông tin cần thiết, chúng ta có thể viết một macro VBA với những chức năng như sau:
 • Xin quyền truy cập vào tài nguyên của tài khoản người dùng.
 • Lấy access token và đổi lấy access token mới khi access token cũ hết hạn.
 • Dùng access token để tương tác với SharePoint trong thẩm quyền mà người dùng đã đồng ý trao cho.
Như vậy, chúng ta sẽ viết code như sau (lưu ý: sẽ có nhiều cách viết khác nhau, cách viết trong bài này chỉ là một trong số đó):
Class Module MicrosoftGraphOAuth2:

Code:
Option Explicit

Private m_ApplicationName As String
Private m_ClientId As String
Private m_ClientSecret As String
Private m_Scope As Variant
Private m_AccessToken As String
Private m_FileResources As FileResources

Public Property Get FileResources() As FileResources
  Set FileResources = m_FileResources
End Property

Public Property Set FileResources(Value As FileResources)
  Set m_FileResources = Value
End Property

Public Property Get ApplicationName() As String
  ApplicationName = m_ApplicationName
End Property

Public Property Let ApplicationName(Value As String)
  m_ApplicationName = Value
End Property

Public Property Get ClientId() As String
  ClientId = m_ClientId
End Property

Public Property Let ClientId(Value As String)
  m_ClientId = Value
End Property

Public Property Get ClientSecret() As String
  ClientSecret = m_ClientSecret
End Property

Public Property Let ClientSecret(Value As String)
  m_ClientSecret = Value
End Property

Public Property Get Scope() As Variant
  Scope = m_Scope
End Property

Public Property Let Scope(Value As Variant)
  m_Scope = Value
End Property

Public Property Get AccessToken() As String
  AccessToken = m_AccessToken
End Property

Public Property Let AccessToken(Value As String)
  m_AccessToken = Value
End Property

Public Sub AuthorizeOAuth2()
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim strRequestBody As String
  Dim strURL As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim strAuthorizationCode As String
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFolder As Scripting.Folder
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim strFolder As String
  Dim strFile As String
  Dim strAccessToken As String
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim dteExpTime As Date
  Dim strRefreshToken As String
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  strFile = strFolder & "\client_id_" & ClientId & ".token-response"
  Set objReg = New RegistryUtility
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If ApplicationName = vbNullString Then
    Err.Raise vbObjectError + 10, , "Please specify a name for your application"
  End If
  If objFSO.FolderExists(strFolder) Then
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolder)
    If objFSO.FileExists(strFile) Then
      If objReg.RegValueExists("HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AccessTokenExpirationTime") Then
        dteExpTime = CDate(objReg.ReadRegValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AccessTokenExpirationTime"))
        If DateDiff("s", Now, dteExpTime) <= 0 Then
          Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
          Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
          objFile.Close
          strRefreshToken = objJson.Item("refresh_token")
          AccessToken = RefreshAccessToken(strRefreshToken)
        Else
          Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
          Set objJson = JsonConverter.ParseJson(objFile.ReadAll)
          objFile.Close
          AccessToken = objJson.Item("access_token")
        End If
      Else: AccessToken = GetAccessToken
      End If
    Else: AccessToken = GetAccessToken
    End If
  Else
    Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strFolder)
    AccessToken = GetAccessToken
  End If
  Dim objFileResources As FileResources
  Set objFileResources = New FileResources
  objFileResources.AccessToken = AccessToken
  Set FileResources = objFileResources
End Sub

Private Function GetAccessToken() As String
  Dim objBrowser As UserForm1
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim strURL As String
  Dim strRequestBody As String
  Dim strAuthorizationCode As String
  Dim strFile As String
  Dim strFolder As String
  Dim strAccessToken As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set objReg = New RegistryUtility
  Set objBrowser = New UserForm1
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  strFile = strFolder & "\client_id_" & ClientId & ".token-response"
  Dim objWebUtilities As WebUtilities
  Set objWebUtilities = New WebUtilities
  If Not IsEmpty(Scope) Then
    strURL = "https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?" & "client_id=" & ClientId & "&scope=" & objWebUtilities.URLEncode(Join(Scope, " ")) & "&response_type=code&redirect_uri=" & objWebUtilities.URLEncode("https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient")
  Else
    Err.Raise vbObjectError + 13, , "Scope cannot be null. Please specify a valid scope and try again!"
  End If
  objBrowser.ClientId = ClientId
  objBrowser.ApplicationName = ApplicationName
  objBrowser.WebBrowser1.Navigate strURL
  objBrowser.Show vbModal
  If objReg.RegValueExists("HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AuthorizationCode") Then
    strAuthorizationCode = objReg.ReadRegValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AuthorizationCode")
    objReg.DeleteRegValue "HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AuthorizationCode"
  End If
  If strAuthorizationCode <> vbNullString Then
    strRequestBody = "code=" & strAuthorizationCode & "&" & _
            "client_id=" & ClientId & "&" & _
            "redirect_uri=" & objWebUtilities.URLEncode("https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient") & "&" & _
            "grant_type=authorization_code"
    Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
    With objWinHttp
      .Open "POST", "https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/token", False
      .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
      .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
      .Send strRequestBody
      If .Status = 200 Then
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
        strAccessToken = objJson.Item("access_token")
        If strAccessToken <> vbNullString Then
          GetAccessToken = strAccessToken
          Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strFile, True)
          objFile.Write .ResponseText
          objFile.Close
          objReg.WriteRegValue "HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AccessTokenExpirationTime", CStr(DateAdd("s", CDbl(objJson.Item("expires_in")), Now)), REG_SZ
        Else: Err.Raise vbObjectError + 2, , "Failed to get access code"
        End If
      Else
        Dim objJson As Scripting.Dictionary
        Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
        Err.Raise vbObjectError + .Status, , objJson.Item("error_description")
      End If
    End With
  Else
    Err.Raise vbObjectError + 1, , "Failed to obtain the authorization code."
  End If
End Function

Private Function RefreshAccessToken(RefreshToken As String) As String
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim strRequestBody As String
  Dim strFolder As String
  Dim strFile As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  strRequestBody = "client_id=" & ClientId & "&" & _
          "refresh_token=" & RefreshToken & "&" & _
          "grant_type=refresh_token"
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "POST", "https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/token"
    .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json'"
    .Send strRequestBody
    If .Status = 200 Then
      Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
      strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
      strFile = strFolder & "\client_id_" & ClientId & ".token-response"
      Call SaveNewAccessToken(strFile, objJson.Item("access_token"))
      RefreshAccessToken = objJson.Item("access_token")
      Set objReg = New RegistryUtility
      objReg.WriteRegValue "HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId & "\AccessTokenExpirationTime", CStr(DateAdd("s", CDbl(objJson.Item("expires_in")), Now)), REG_SZ
    End If
  End With
End Function

Private Sub SaveNewAccessToken(AccessTokenFile As String, NewAccessToken As String)
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim objFile As Scripting.TextStream
  Dim strText As String, strOldText As String, strNewText As String
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If objFSO.FileExists(AccessTokenFile) Then
    strNewText = Chr(34) & "access_token" & Chr(34) & ":" & Chr(34) & NewAccessToken & Chr(34)
    Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile)
    strText = objFile.ReadAll
    objFile.Close
    strOldText = Chr(34) & "access_token" & Chr(34) & ":" & Chr(34) & JsonConverter.ParseJson(strText).Item("access_token") & Chr(34)
    strText = VBA.Replace(strText, strOldText, strNewText, , , vbTextCompare)
    Set objFile = objFSO.OpenTextFile(AccessTokenFile, ForWriting)
    objFile.Write strText
    objFile.Close
  Else
    Call GetAccessToken
  End If
End Sub

Public Sub LogOut()
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  Dim strFolder As String
  Dim objReg As RegistryUtility
  Dim objBrowser As UserForm1
  Dim objWebUtilities As WebUtilities
  Set objWebUtilities = New WebUtilities
  Set objBrowser = New UserForm1
  objBrowser.WebBrowser1.Navigate "https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/logout?post_logout_redirect_uri=" & objWebUtilities.URLEncode("https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient")
  objBrowser.Show vbModal
  Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  strFolder = Environ$("APPDATA") & "\" & ApplicationName
  If objFSO.FileExists(strFolder & "\client_id_" & ClientId & ".token-response") Then objFSO.GetFile(strFolder & "\client_id_" & ClientId & ".token-response").Delete
  Set objReg = New RegistryUtility
  If objReg.RegKeyExists(HKEY_CURRENT_USER, "Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId) Then
    objReg.DeleteRegKey HKEY_CURRENT_USER, "Software\MicrosoftOAuth2VBA\" & ApplicationName & "\" & ClientId
  End If
End Sub

(Code trong bài viết này chỉ trình bày một phần, mọi người có thể tìm thấy code đầy đủ trong tập tin đính kèm theo bài viết này.)

Thử đăng nhập xem sao (lưu ý: trong video sử dụng tài khoản Microsoft 365 E5 Developer để minh họa):

Bài viết dài quá nên mình xin tạm dừng tại đây. Phần tiếp theo mình sẽ trình bày một số ví dụ thực tế mà người dùng thường yêu cầu.
Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc bài viết này.
 

Attachments

 • MicrosoftGraphAPI-SharePoint.zip
  129.8 KB · Views: 68
Một số ví dụ về yêu cầu của người dùng:

Có một bạn hỏi thế này:

1672023076982.png


Như vậy, giả sử người dùng có một tệp Book1.xlsm Excel nằm trên SharePoint với đường dẫn như sau:
Excel Files/Book1.xlsm

1672023568281.png


Người dùng muốn lấy giá trị của vùng A2:E6 nằm trong Sheet1.

1672023637704.png


Dựa vào phần code đã có ở trên (tập tin đính kèm theo bài viết), chúng ta tiến hành bổ sung một số phương thức cho Class Module FileResources:

Code:
Option Explicit

Private Sub GetRangeValuesFromExcelFileInSharePoint()
  Dim objMicrosoftGraphOAuth2 As MicrosoftGraphOAuth2
  Dim objWinHttp As WinHttp.WinHttpRequest
  Dim objJson As Scripting.Dictionary
  Dim arrValues As Variant
  Dim objWebUtilities As WebUtilities
  Set objWebUtilities = New WebUtilities
  Set objMicrosoftGraphOAuth2 = New MicrosoftGraphOAuth2
  With objMicrosoftGraphOAuth2
    .ApplicationName = "Test OneDrive API"
    .ClientId = "510ce4dc-7eb1-48d9-a237-4efaa4c6852d"
    .Scope = Array("files.read", "offline_access")
    .AuthorizeOAuth2
  End With
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "GET", "https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/danghome.sharepoint.com/drive/root:/Book.xlsx:/workbook/worksheets/Sheet1"
    .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & objMicrosoftGraphOAuth2.AccessToken
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json"
    .SetRequestHeader "Content-Type", "application/json"
    .Send
    .WaitForResponse
    If .Status = 200 Then
      Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
    End If
  End With
  Set objWinHttp = New WinHttp.WinHttpRequest
  With objWinHttp
    .Open "GET", "https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/danghome.sharepoint.com/drive/root:/Book.xlsx:/workbook/worksheets/" & objWebUtilities.URLEncode(objJson.Item("id")) & "/range(address='A1:B2')", True
    .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & objMicrosoftGraphOAuth2.AccessToken
    .SetRequestHeader "Accept", "application/json"
    .SetRequestHeader "Content-Type", "application/json"
    .Send
    .WaitForResponse
    If .Status = 200 Then
      Set objJson = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
      Range("A1:B1").Value = ConvertJsonToArray(objJson)
    End If
  End With
End Sub

Private Sub LogOut()
  Dim objMicrosoftGraphOAuth2 As MicrosoftGraphOAuth2
  Set objMicrosoftGraphOAuth2 = New MicrosoftGraphOAuth2
  With objMicrosoftGraphOAuth2
    .ApplicationName = "Test OneDrive API"
    .ClientId = "510ce4dc-7eb1-48d9-a237-4efaa4c6852d"
    .LogOut
  End With
End Sub

Private Function ConvertJsonToArray(Json As Scripting.Dictionary) As Variant
  Dim arrValues() As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  If Json.Item("values").Count > 1 Then
    If Json.Item("values")(2).Count > 1 And Json.Item("values")(2).Count > Json.Item("values")(1).Count Then
      ReDim arrValues(1 To Json.Item("values").Count, 1 To Json.Item("values")(2).Count)
      For i = 1 To Json.Item("values").Count
        For j = 1 To Json.Item("values")(i).Count
          arrValues(i, j) = Json.Item("values")(i)(j)
        Next
      Next
    Else
      If Json.Item("values")(1).Count > 1 Then
        ReDim arrValues(1 To Json.Item("values").Count, 1 To Json.Item("values")(1).Count)
        For i = 1 To Json.Item("values").Count
          For j = 1 To Json.Item("values")(i).Count
            arrValues(i, j) = Json.Item("values")(i)(j)
          Next
        Next
      End If
    End If
  ElseIf Json.Item("values").Count = 1 And Json.Item("values")(1).Count > 1 Then
    ReDim arrValues(1 To 1, 1 To Json.Item("values")(1).Count)
    For i = 1 To Json.Item("values")(1).Count
      arrValues(1, i) = Json.Item("values")(1)(i)
    Next
  ElseIf Json.Item("values").Count = 1 And Json.Item("values")(1).Count = 1 Then
    ReDim arrValues(1 To 1)
    arrValues(1) = Json.Item("values")(1)(1)
  End If
  ConvertJsonToArray = arrValues
End Function

Phương thức GetRangeValuesFromExcelFileOnSharePoint của Class Module FileResources gồm có năm tham số:
 • SiteId: tên site chứa tệp Excel cần lấy dữ liệu (vd: danghome.sharepoint.com:/sites/CompanyNews:).
 • SheetName: tên sheet chứa Range cần lấy dữ liệu trong tệp Excel nằm trên site (chính xác hơn là Document Library).
 • Range: Địa chỉ dạng A1 hoặc R1C1 của vùng dữ liệu cần lấy.
 • ExcelFileName: tên tập tin Excel nằm trên site.
 • (Tùy chọn) SiteFolderPath: Nếu tập tin Excel nằm trong thư mục gốc của Document Library thì có thể để trống tham số này, ngược lại thì chỉ định đầy đủ đường dẫn chứa tập tin Excel.
Chạy thử để xem kết quả:

 
Last edited:
Một ví dụ khác:
Một số bạn hỏi như sau:

1672025955097.png

1672026019953.png


Mình sẽ chọn giải quyết vấn đề thứ hai bởi vì nó bao hàm cả vấn đề thứ nhất.
Trường hợp này chúng ta sẽ viết macro trong Outlook.
Giả sử người dùng có site tên là danghome.sharepoint.com/sites/CompanyNews.
Người dùng muốn tự động tải tập tin đính kèm lên thư mục Excel Files nằm ở thư mục gốc của Document Library, sau đó đính kèm liên kết url của tập tin đính kèm đó và gửi đi.

1672026263310.png


Chúng ta sẽ bổ sung một số phương thức vào Class Module FileResources để tải lên tập tin và lấy liên kết url của tập tin đã tải lên (chi tiết vui lòng xem trong tập tin đính kèm theo bài viết này).
Tiến hành viết macro:

Code:
Option Explicit

Public Sub CreateEmailAndUploadAttachmentsToSharePointSite()
  Dim objMicrosoftGraphOAuth2 As MicrosoftGraphOAuth2
  Set objMicrosoftGraphOAuth2 = New MicrosoftGraphOAuth2
  With objMicrosoftGraphOAuth2
    .ApplicationName = "SharePoint API"
    .ClientId = "510ce4dc-7eb1-48d9-a237-4efaa4c6852d"
    .Scope = Array("files.readwrite", "sites.readwrite.all", "offline_access")
    .AuthorizeOAuth2
  End With
  On Error Resume Next
  If Not Application.ActiveInspector Is Nothing Then
    If TypeOf Application.ActiveInspector.CurrentItem Is Outlook.MailItem Then
      Dim objMail As Outlook.MailItem
      Set objMail = Application.ActiveInspector.CurrentItem
      If objMail.ConversationIndex = vbNullString Then
        With objMail
          Dim objWE As Word.Document
          Dim objSig As Word.Bookmark
          Set objWE = .GetInspector.WordEditor
          Dim objSel As Word.Selection
          Set objSel = objWE.Windows.Item(1).Selection
          If objWE.Content.Bookmarks.Exists("_MailAutoSig") Then
            Set objSig = objWE.Content.Bookmarks.Item("_MailAutoSig")
            objSig.Range.Select
            objSel.Collapse wdCollapseStart
            objSel.MoveUp wdParagraph, 1
          End If
          .Display
        End With
        Dim objXlApp As Object
        On Error Resume Next
        Set objXlApp = GetObject(, "Excel.Application")
        If Err.Number = 429 Then Set objXlApp = CreateObject("Excel.Application")
        On Error GoTo 0
        Dim objFilePicker As Office.FileDialog
        Set objFilePicker = objXlApp.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        With objFilePicker
          .AllowMultiSelect = True
          .Title = "Select file"
          .Show
          If .SelectedItems.Count > 0 Then
            Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
            Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
            Dim objFile As Scripting.File
            Dim i As Long
            Dim objDriveItem As DriveItem
            Const strSiteId As String = "danghome.sharepoint.com:/sites/CompanyNews:"
            Const strSiteFolderPath As String = "Excel Files"
            For i = 1 To .SelectedItems.Count
              Set objFile = objFSO.GetFile(.SelectedItems.Item(i))
              Set objDriveItem = objMicrosoftGraphOAuth2.FileResources.UploadFileToSharePoint(strSiteId, objFile, strSiteFolderPath)
              If Not objDriveItem Is Nothing Then
                If objWE.Content.Bookmarks.Exists("_MailAutoSig") = False Then objSel.EndKey wdStory
                objSel.InsertParagraph
                objSel.InsertAfter "Attachment: " & objDriveItem.Name & ":" & vbCr
                objSel.Collapse wdCollapseEnd
                objWE.Content.Hyperlinks.Add objSel.Range, objDriveItem.WebUrl
                objSel.InsertParagraph
                objSel.Collapse wdCollapseEnd
              End If
            Next
          End If
        End With
        objXlApp.Quit
      Else
        MsgBox "You need to create a new email. Please try again!", vbInformation, "No New Email Detected"
        Exit Sub
      End If
    End If
  Else
    MsgBox "You need to create a new email. Please try again!", vbInformation, "No New Email Detected"
    Exit Sub
  End If
End Sub

Xem kết quả:
 
Last edited:
hay, bác tự nghiêm cứu hay có tài liệu nào không ? Công ty mình cũng hay làm viêc nhiều trên sharepoint
 
hay, bác tự nghiêm cứu hay có tài liệu nào không ? Công ty mình cũng hay làm viêc nhiều trên sharepoint
Code trong bài viết này:
 • Class Module: Random do Microsoft cung cấp từ ngày xưa để giải quyết vấn đề đọc/ghi tập tin trên 2GB (giới hạn 32bit) của Visual Basic cũ.
 • Thư viện JsonConverter của tác giả TimHall: https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON
 • Hai hàm URLEncode và URLDecode: ExcelVBA.ru
 • Còn lại đều là do mình tự nghiên cứu và viết
Tài liệu: Working with SharePoint sites in Microsoft Graph
 
Cái này tôi ko có căn bản nên nhin vô không biết nên bắt đầu từ đâu 🥲
Cái này chủ yếu là nắm được cách tạo http request theo hướng dẫn của tài liệu là được, thím có thể viết bằng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào cũng được, như trong bài này mình dùng VBA có sẵn trong Excel.
 
Back
Top