Phải vậy mới là vozer

Keey

Senior Member
Phải vậy mới là vozer, thiết nghĩ chẳng cần yêu cầu gì vozer cũng có đủ hết mấy tiêu chí trong cái ảnh này.
632c874f7c4c8712de5d.jpg

Riêng Assmin và một số thành phần khác thuộc đạo đức học fan thì các vozer còn lại khỏi chê.
 
Top