tin tức Phần mềm Viewmate pro xem dữ liệu CAD được lưu trong các tập tin Gerber

dannypurple

Senior Member

I. Tính năng​

Phần mềm ViewMate hiện có 3 phiên bản, tính năng của các phiên bản cụ thể như sau:

ViewMate Gerber ViewerViewMate DeluxeViewMate Pro
Smart DFM
(DFM (Design For Manufacturing / Design For Manufacturing/ Manufacturability) Thiết kế cho sản xuất hàng loạt thông minh)
Quote and Order Printed Circuit Boards
(Báo giá và đặt hàng bảng mạch in)
New ViewMate Communicator (Communicate over email using "Live CAM Data")
(Trình giao tiếp ViewMate Communicator mới (Giao tiếp qua email bằng "Live CAM Data"))
New ViewMate Responder (Respond to communications using "Live CAM Data")
(ViewMate Responder mới, Phản hồi thông tin liên lạc bằng "Live CAM Data")
Import Gerber, and rout (Excellon etc.), DPF, ODB++, HPGL
(Nhập Gerber và rout (Excellon, v.v.), DPF, ODB ++, HPGL)
Import CAD and CAM aperture lists
(Nhập danh sách khẩu độ CAD và CAM)
Print
(In bản thiết kế)
Measure sizes and distances
(Đo kích thước và khoảng cách trực tiếp trên bản mạch)
Export Gerber, DPF, NC drill
(Xuất Gerber, DPF, NC Drill file)
Save jobs with all layer data in one file
(Lưu các công việc với tất cả dữ liệu lớp trong một tệp)
Setup templates for easy loading of multiple layers
(Thiết lập các mẫu template để dễ dàng tải nhiều lớp)
Add and remove elements, insert text, and chamfers
(Thêm và xóa các phần tử, chèn văn bản và vát mép)
Rotate, mirrror, scale and swell
(Xoay, đối xứng, thu phóng theo tỷ lệ và mở rộng)
Panelize a job or several jobs
(Sắp xếp một công việc hoặc một số công việc)
Convert negative layers to positive
(Chuyển đổi các lớp negative layers thành positive layers)
Import IPC-356 netlist
(Nhập Gerber file định dạng theo chuẩn IPC-356 netlist)
Show all elements that are electrically connected
(Hiển thị tất cả các phần tử được kết nối điện)
Layer to layer comparison
(So sánh lớp này với lớp khác)
Sort drill holes to optimize path
(Sắp xếp các lỗ khoan Drill Holes để tối ưu hóa đường dẫn)
Generate stencil apertures
(Tạo khẩu độ màn in kem thiếc hàn stencil)
Convert drawn pads to flashed
(Chuyển đổi các miếng đệm đã vẽ thành flash)
CAM tools (venting, filleting, remove unused pads, clip silkscreen, etc)
(Các công cụ CAM (thông hơi, lọc, loại bỏ các miếng đệm, kẹp silkscreen..,không sử dụng)
Calculate copper area
(Tính diện tích chân đồng)
DXF File Converter
(Công cụ chuyển đổi tệp DXF)

Link download
Viewmate pro
 
Top