Phen nào rành chương Động Hoá học (Hoá Lý) vào thông não cho em với

hp1991

Senior Member
Có vài câu hỏi cần thỉnh giáo, mai có thằng Nga Ngố đẹp giai bạn em thi môn này (em qua lâu rồi cô dễ cho đề dễ, còn nó xui gặp cô khó toàn ra đề khó) nhờ em giúp mà bản thân cũng đang bí vài câu :sad:. Nhờ các thím thông não(tại nó đẹp giai nên em mới cố giúp):after_boom:
Câu này trước ạ :byebye:

CDF9028D-5E8D-4BFC-B4DC-6191E1F92171.jpeg


Dịch nghĩa:
Khảo sát phản ứng thuận nghịch: ....
.
Ở nhiệt độ 300 K, hằng số cân bằng của phản ứng là 2,7.
Được biết, hệ số nhiệt độ van't Hoff của phản ứng thuận là 3,92, và phản ứng nghịch là 2,26.

xác định giá trị của hằng số cân bằng ở 310 K
 
Top