Qua chào anh em thiện lành.

bomvang

Member
Thế giới như một trò chơi Toán học.
[Ngoài mê hóa, tôi còn mê toán và cả mê gái nữa 🤣]

Galileo và Newton, làm việc theo hướng toán học hóa thế giới vật lý; Leibniz’s universal logical calculus; the Enlightenment’s mathématique sociale. John von Neumann thừa hưởng tất cả các mục tiêu và trực giác triết học này, cùng với một ý tưởng nảy sinh xung quanh Vòng tròn đạo đức Vienna dưới dạng một khoa học chính xác có khả năng hướng dẫn các cá nhân đưa ra quyết định chính xác. Với sự giúp đỡ của năng lực toán học vô biên của mình, von Neumann đã phát triển một quan niệm về thế giới như một trò chơi toán học, một thế giới được điều khiển toàn cầu bởi một logic phổ quát trong đó ý thức cá nhân di chuyển theo các chiến lược khác nhau: tầm nhìn của anh ta hướng anh ta từ lý thuyết tập hợp sang cơ học lượng tử, cho kinh tế và lý thuyết về automata của ông (dự đoán trí tuệ nhân tạo và khoa học nhận thức).

Von Neumann trở thành một huyền thoại thực sự trong khoa học thế kỷ XX; nhưng ông cũng là một nhân vật gây tranh cãi, vì vai trò quyết định của ông trong việc xác định chính sách quân sự và cân bằng nguyên tử chiến lược của Mỹ - mà ông coi là một ứng dụng của lý thuyết trò chơi. Chiến tranh Lạnh đã kết thúc; thời đại vật lý hạt nhân và khoa học lớn đã được thay thế bởi thời đại công nghệ sinh học và khoa học hậu hiện đại của chúng ta. Từ cuộc đời của John von Neumann xuất hiện những hiểu biết quan trọng để hiểu được cảnh quan văn hóa và công nghệ mà chúng ta được thừa hưởng từ thế kỷ trước. Cuốn sách này cung cấp tiểu sử khoa học và trí tuệ toàn diện đầu tiên của John von Neumann, một người đàn ông có lẽ hơn bất kỳ ai khác là đại diện của khoa học thế kỷ XX.

Có hàng trăm phép ẩn dụ cho cuộc sống: Cuộc sống là một câu chuyện về nước mắt, một giấc mơ, một trò đùa. Trong As You Like It, Shakespeare nói rằng cuộc sống là một giai đoạn. Ẩn dụ của von Neumann là gì? [Cuộc sống] đó là cuộc sống là một trò chơi. Nhạy cảm với con dao tri thức hai lưỡi và sự ngu ngốc của loài người, di sản chính của von Neumann có thể là sự sâu sắc của tình trạng tiến thoái lưỡng nan cổ xưa của Prometheus.

(Philip Davis, Siam News, ngày 30 tháng 5 năm 2003)

Galileo and Newton’s work towards the mathematisation of the physical world; Leibniz’s universal logical calculus; the Enlightenment’s mathématique sociale. John von Neumann inherited all these aims and philosophical intuitions, together with an idea that grew up around the Vienna Circle of an ethics in the form of an exact science capable of guiding individuals to make correct decisions. With the help of his boundless mathematical capacity, von Neumann developed a conception of the world as a mathematical game, a world globally governed by a universal logic in which individual consciousness moved following different strategies: his vision guided him from set theory to quantum mechanics, to economics and to his theory of automata (anticipating artificial intelligence and cognitive science).
Von Neumann became a true legend in twentieth century science; but he was also a controversial figure, because of the decisive role he played in determining US military policy and strategic atomic equilibrium – which he viewed as an application of game theory. The Cold War is over; the age of nuclear physics and big science has been superseded by our age of biotechnology and postacademic science. From the life of John von Neumann emerge important insights to understand the cultural and technological landscape that we have inherited from the past century. This book provides the first comprehensive scientific and intellectual biography of John von Neumann, a man who perhaps more than any other is representative of twentieth century science.
There are hundreds of metaphors for life: Life is a vale of tears, a dream, a joke. In As You Like It, Shakespeare says that life is a stage. What was von Neumann's metaphor? […] it was that life is a game. Sensitive to the double-edged sword of knowledge and the idiocy of mankind, von Neumann's main legacy might be the deepening of the ancient dilemma of Prometheus.
(Philip Davis, Siam News, May 30, 2003)

https://drive.google.com/file/d/19GHM-RtW7Z9XoTFI0PZEDT8Q1JFZnJXf/view?usp=drivesdk
#jc
 

Deo_hieu_kieu_gi

Senior Member
Thế giới như một trò chơi Toán học.
[Ngoài mê hóa, tôi còn mê toán và cả mê gái nữa 🤣]

Galileo và Newton, làm việc theo hướng toán học hóa thế giới vật lý; Leibniz’s universal logical calculus; the Enlightenment’s mathématique sociale. John von Neumann thừa hưởng tất cả các mục tiêu và trực giác triết học này, cùng với một ý tưởng nảy sinh xung quanh Vòng tròn đạo đức Vienna dưới dạng một khoa học chính xác có khả năng hướng dẫn các cá nhân đưa ra quyết định chính xác. Với sự giúp đỡ của năng lực toán học vô biên của mình, von Neumann đã phát triển một quan niệm về thế giới như một trò chơi toán học, một thế giới được điều khiển toàn cầu bởi một logic phổ quát trong đó ý thức cá nhân di chuyển theo các chiến lược khác nhau: tầm nhìn của anh ta hướng anh ta từ lý thuyết tập hợp sang cơ học lượng tử, cho kinh tế và lý thuyết về automata của ông (dự đoán trí tuệ nhân tạo và khoa học nhận thức).

Von Neumann trở thành một huyền thoại thực sự trong khoa học thế kỷ XX; nhưng ông cũng là một nhân vật gây tranh cãi, vì vai trò quyết định của ông trong việc xác định chính sách quân sự và cân bằng nguyên tử chiến lược của Mỹ - mà ông coi là một ứng dụng của lý thuyết trò chơi. Chiến tranh Lạnh đã kết thúc; thời đại vật lý hạt nhân và khoa học lớn đã được thay thế bởi thời đại công nghệ sinh học và khoa học hậu hiện đại của chúng ta. Từ cuộc đời của John von Neumann xuất hiện những hiểu biết quan trọng để hiểu được cảnh quan văn hóa và công nghệ mà chúng ta được thừa hưởng từ thế kỷ trước. Cuốn sách này cung cấp tiểu sử khoa học và trí tuệ toàn diện đầu tiên của John von Neumann, một người đàn ông có lẽ hơn bất kỳ ai khác là đại diện của khoa học thế kỷ XX.

Có hàng trăm phép ẩn dụ cho cuộc sống: Cuộc sống là một câu chuyện về nước mắt, một giấc mơ, một trò đùa. Trong As You Like It, Shakespeare nói rằng cuộc sống là một giai đoạn. Ẩn dụ của von Neumann là gì? [Cuộc sống] đó là cuộc sống là một trò chơi. Nhạy cảm với con dao tri thức hai lưỡi và sự ngu ngốc của loài người, di sản chính của von Neumann có thể là sự sâu sắc của tình trạng tiến thoái lưỡng nan cổ xưa của Prometheus.

(Philip Davis, Siam News, ngày 30 tháng 5 năm 2003)

Galileo and Newton’s work towards the mathematisation of the physical world; Leibniz’s universal logical calculus; the Enlightenment’s mathématique sociale. John von Neumann inherited all these aims and philosophical intuitions, together with an idea that grew up around the Vienna Circle of an ethics in the form of an exact science capable of guiding individuals to make correct decisions. With the help of his boundless mathematical capacity, von Neumann developed a conception of the world as a mathematical game, a world globally governed by a universal logic in which individual consciousness moved following different strategies: his vision guided him from set theory to quantum mechanics, to economics and to his theory of automata (anticipating artificial intelligence and cognitive science).
Von Neumann became a true legend in twentieth century science; but he was also a controversial figure, because of the decisive role he played in determining US military policy and strategic atomic equilibrium – which he viewed as an application of game theory. The Cold War is over; the age of nuclear physics and big science has been superseded by our age of biotechnology and postacademic science. From the life of John von Neumann emerge important insights to understand the cultural and technological landscape that we have inherited from the past century. This book provides the first comprehensive scientific and intellectual biography of John von Neumann, a man who perhaps more than any other is representative of twentieth century science.
There are hundreds of metaphors for life: Life is a vale of tears, a dream, a joke. In As You Like It, Shakespeare says that life is a stage. What was von Neumann's metaphor? […] it was that life is a game. Sensitive to the double-edged sword of knowledge and the idiocy of mankind, von Neumann's main legacy might be the deepening of the ancient dilemma of Prometheus.
(Philip Davis, Siam News, May 30, 2003)

https://drive.google.com/file/d/19GHM-RtW7Z9XoTFI0PZEDT8Q1JFZnJXf/view?usp=drivesdk
#jc
Fen có tìm hiểu về Conway game of life không ?
 
Top