Report for f17

maiyeuweb

Senior Member
Your thread [H廙i] V廙 廙姊g d廙叩g c廙吧 Excel,VBA,l廕計 tr穫nh trong ngh廙 k廕-ki廙m was deleted. Reason: Sai box/ko ph羅 h廙φ/vi ph廕《 n廙i quy F17


Cho m穫nh h廙i topic ny c廙吧 m穫nh sao l廕【 b廙 x籀a i nh廙,v sai box l nhが no,ch廕 l廕 l廕計 topic 廙 h廙i linh tinh c觼ng ph廕ξ がa sang b礙n khu "kinh t廕" :rolleyes:
m廕句 post nh廕σ vc th穫 v廕南 廙 廕句 ?
 
Last edited:

廙c C繫 C廕吟 B廕【

The Last Bolshevik
tayto
Your thread [H廙i] V廙 廙姊g d廙叩g c廙吧 Excel,VBA,l廕計 tr穫nh trong ngh廙 k廕-ki廙m was deleted. Reason: Sai box/ko ph羅 h廙φ/vi ph廕《 n廙i quy F17


Cho m穫nh h廙i topic ny c廙吧 m穫nh sao l廕【 b廙 x籀a i nh廙,v sai box l nhが no,ch廕 l廕 l廕計 topic 廙 h廙i linh tinh c觼ng ph廕ξ がa sang b礙n khu "kinh t廕" :rolleyes:
m廕句 post nh廕σ vc th穫 v廕南 廙 廕句 ?
Qua c獺c box ph廕吵 m廙m, l廕計 tr穫nh m h廙i.F F17 c籀 n廙i quy r廙i, ch廙u kh籀 廙c :feel_good:
 

haiyen2391992

Senior Member
Ngh廙 s藺 s繫 b廙ch d繫 t廙i 璽y r廙i :D
Theo t k癡o ny xh 廙姊g v廙 ph穩a t廙可 s繫 b廙ch 廙 c簷n m ru ng廙 d璽n ch繳ng m廙i khi chi廙u t廙i i lm v廙 m廙t nhoi ch廙.
C簷n c簷n m穫nh.
Doanh nghi廙p kh繫ng quan tr廙ng b廕彫g :rolleyes:

G廙虹 t廙 App b廕彫g vozFApp
Xuy礙n t廕︷
 

Duy Huu Nguyen

Senior Member
spam 1 l繳c 3 thread nh廕σ
spam.JPG
 

LoliVsBB

Senior Member
th廕彫g loz th廙t ch廕畚 chui ph簷ng tr廙 xem b廙 gi th廕句 c籀 o廕》 b廕眩 checkin k cho l礙n :LOL:, n礙n ch矇m gi籀 , b廕》 tao 廙 chung cが cao c廕叼, tao t廙i c廙 b廕叮 m瓊 ph簷ng n籀 ok th穫 l礙n ch廙 checkin c獺i c廙 l g穫 :LOL:, b廙 c獺i lo廕【 n m穫 t繫m tay tr獺i h廙虹 穩t tay ph廕ξ g繭 ph穩m b籀c ph矇t

thang m獺y 6 c獺i to 羅ng, my th穩ch i thang no th穫 i, lm loz g穫 k廕靖 :LOL:
Ch廙虹 th廙 n籀i t廙卉, lng m廕 ngが廙i kh獺c.
 

LoliVsBB

Senior Member
Nghe l羸 lu廕要 l羸 tr廕只 c廙吧 m th穫 t kh廕軟g 廙nh m team h繳p m廙 t繫m

n籀i nhng cu廙i nhが th廕彫g ngu 簷i c璽n topic, nh穫n n籀 ngu vcl

Th廕彫g 廙ㄅ trc n籀 c簷n x璽y k廙ch b廕τ bi b廕τ, c簷n m th穫 ngu hヾn ch繳t, n籀i chung k矇m
s廙 nh廙卉 ngが廙i kh獺c, kh繫ng 籀ng g籀p vo topic. troll.
 

Asszzy

Senior Member
Ngu lol g穫 がa th繫ng tin cho m廕句 th廕彫g min mod anh. Anh ngh藺 3 b廙畝 n廙畝 t廙可 n籀 c簷n lm min mod m瓊i , m n籀 min mod th穫 c觼ng l vozer h繳p m穫 t繫m i ban nick d廕︽ c廕 ngy. T廙 dがng lm k癡o th繫ng qua? Anh ko c籀 gan ch廕『 ra g廕搆 th穫 th繫i anh ヾi. L廕【 x廕︽ l lm g穫 cho mang nh廙卉. T廙 g廕 k癡o gi廙 t廙 ph廙告 ?
G4HZxvW.png
T繫i c籀 gan g廕搆 tr廙帷 ti廕穆 ny anh が廙θ th穫 ch廕『 ra ko th穫 ph廕疸 cho l廕 no.
3obC6lf.png
Ch廙虹 b廕軌, g廙i min mod l th廕彫g.

chuy礙n k穩ch 廙ng ngが廙i kh獺c xong report.
 

LoliVsBB

Senior Member
C繳t c廙 m ra, nh籀c 獺c xm xm c獺i qq g穫 璽y

C獺i no hay hヾn theo 羸 ki廕積 m th穫 k廙 m廕 m, nhがng c廙 l廕ξ nh廕ξ trong topic phim Friends lm qq g穫 v廕軌

a n籀i 繳ng qu獺 n礙n nh廙t ph廕ξ kh繫ng e trai

th繫i 廙c bi m t th廕句 t穩nh to獺n ngu nhが ch籀 r廙i, trong 璽y bn ngが廙i i trが廙c ngta ch廙虹 m v廕南 ngo獺c m廙m c瓊i, b礙nh chung c廙吧 voz loser 4.0

1 th獺ng 10tr tr廕 n廙 sau ny c籀 c獺i nh i so v廙i 廙 chung cが thu礙 th獺ng 8tr n籀 th穩ch l u廙i, 10 nm sau tr廕 n廙 ch廕畚 ch廕疸 <10tr c簷n thu礙 chung cが 8tr s廕 l礙n 15tr nh矇 e trai

M e trai ch廕畚 ang chui 廙 c獺i ph簷ng tr廙 1 2tr 8 9m2 ch廙 c籀 cc m chung cが 8tr, ai c觼ng c籀 th廙i 廙 tr廙 kh籀 khn, hヾn nhau l 羸 ch穩 c廕吟 ti廕積 th繫i, ngが廙i nhが m m廕搾 廙nh 廙 b廕τ th璽n 繫ng b gi v廙 con m瓊i m瓊i nheo nh籀c 廙 c獺i ph簷ng tr廙 矇o th廕句 n籀 h癡n ngが廙i ra e trai?

Th廕彫g ngu ny v廕南 chy c廙i hay th廕負, ch廕畚 c廕 nh c廕 h廙 m が廙θ m r廕另 t廙 ho haha

n r廙i c廙 l廕句 v穩 d廙 ng tin chung cが vin q9 c獺ch trung t璽m 25 c璽y, t廙 8tr chung cが nh giu thnh m廕 g廕吵 10tr vin q9 h廙c cu lo

sao 廕吟 bi n籀i thu礙 chung cが 8tr l sが廙ng l廕痂, nhが nh giu SG? sao gi廙 v廙 ch廙ng lm v廙 ch廕『 ch廕篙 m廕 u theo container m廙i v廙 c t廙i chung cが lol, ngy i lm 50 c璽y h穩t hヾi xe no ph廙i c簷n i が廙ng chung xe t廕ξ xe cont ko, con v廙 m ch廕畚 c廕σ ヾn m hng ngy, hay n籀 l廕【 ch廙虹 tr礙n 廕吟 m?

trung t璽m cc 8tr l廕句 c廕鉍 璽u ra ph廕ξ ko e trai, c籀 m廕句 cn c觼 nh穫n nhが c廕鉍 th繫i ch廙 m 廙 sが廙ng

m ch穩nh m廙m th廕彫g 廕吵 m k礙u 廙 chung cが 10 nm kh廙 d璽m, b獺n 矇o c籀 ti廙n m?

show t xem c獺i chung cが 8tr vip m ang 廙 c獺i, hay l廕【 l礙n m廕》g ki廕禦 c獺i chung cが vin q9 h廙c cu lo? ra 籀 th廙 bh chがa e trai? が廙ng ph廙 ch廕畚 s廕︷h 廕雷 v廕疸g xe nhが thi礙n が廙ng?

nh ngh癡o b廕另 ti th穫 n籀i m廕 i, c簷n by 廕暗 廙 tr廙 ti廕篙 ki廙m th獺ng vi tr i mua 廕另 SG x璽y nh b獺n, m ch矇m c簷n m獺t hヾn c獺i m獺y l廕》h nh t

A ang 廙ξ e trai v th廕彫g ngu vay 2 t廙 tr礙n kia n籀ng m獺u th獺ch k癡o show nh n癡, b廙帷 l礙n nh廙 ra k癡o nha e, ch廙 b廙 a ch廙虹 nhが c廙 h籀 m ch廙 c璽m l廕搖g l廕τg i chがa 繳ng chu廕姊 loser 4.0

Chu廕姊 m廕 lu繫n, t n籀i thi廕簑 m廕句 羸 ny khi nh廕要 x矇t v廙 m, c廕σ ヾn m 瓊 b廙 sung

M r廕 r獺ch v繫 c繫ng r廙i ngh廙 ngh藺 l礙n 璽y t廕︽ topic h廙姊g g廕︷h l hay, l c籀 穩ch e ?

Th繫i lo ki廕禦 ti廙n i e, ch廙畝 th礙m b廙nh a nh璽n c獺ch c廙吧 m ch廙 c籀 繫ng no post bi m ph廕ξ lo ch廕『 n t廙南g b廙畝 k穫a, m dが ti廙n i mua chung cが cao c廕叼 廙 th廙 th廕句 kh繫ng h廙φ m廙i vl, m廕句 th廕彫g ngu r獺c rが廙i lu繫n lu繫n th穩ch t廕︽ topic n籀i 羸 ki廕積, 廕搾 bi廙t l n籀i ki廙u d廕『 廙i
Nh c籀 2 3 ph簷ng tr廙 廙 qu礙 lo mi廕積g n lo ti廙n ch廙畝 b廙nh m c簷n lo cho th廕彫g con ph繫ng b廕﹀ v廕 sex c獺c ki廙u n廙畝, m廕﹀ v廕要 v廙i 繫ng b gi m, lo ki廕禦 ti廙n ko lo ton l礙n m廕》g b廙c ph矇t
Li礙n t廙卉 vo c獺c topic kh獺c nhau ch廙虹 ngが廙i kh獺c, s廙 nh廙卉, ch廙虹 th廙, x繳c ph廕《 ba m廕 ngが廙i kh獺c
 
Last edited:
Top