[Share] tool download ảnh NextVoz

loozzi

Junior Member
Tool tải all ảnh trong 1 thread
Như tít, do rảnh háng nên e ngồi làm cái tool này cho vui để tải tài liệu về :D
Mấy thím Download ở đây nhé!

Cái ID bài viết thì lấy ở sau dấu "." của link.
https://next.voz.vn/threads/no-sex-test-dang-anh-nextvoz.613/
Ví dụ như cái này, ID của nó là: 613
Ảnh tải về lưu ở thư mục "Media" nhé

Mấy cái ảnh minh họa
1584609303965.png
1584609359281.png

1584609441290.png
 
Last edited:

Never.Late

Member
Code đâu thớt
Code đây nha

Python:
from bs4 import BeautifulSoup
import requests, shutil, os, sys


def open_folder():
  try:
    os.mkdir("Media")
    os.chdir("Media")
  except:
    os.chdir("Media")


URL_LOGIN_NEXTVOZ = "https://next.voz.vn/login/login/"
URL_CHECKED = "https://next.voz.vn/attachments/f40a65ae-7e6d-4b6d-a625-18b8e2c093d1-jpeg.1353/"

open_folder()

print("\-----/-----\Tools Create By Loozzi/-----\-----/")
print("Tools không lưu thông tin đăng nhập.\nBạn có muốn đăng nhập để tải tất cả ảnh full-size không?")

check_input = input("y/n: ")

if check_input == "y" or check_input=="Y":
  try:
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
  except:
    print('Bạn nhập lỗi rồi')
  payload = {
    'login': username,
    'password': password
  }

  with requests.session() as requests:
    requests.post(URL_LOGIN_NEXTVOZ, data=payload)
    res_check = requests.get(URL_CHECKED)
    if res_check.status_code == 200:
      check_login=True
      print("Dang nhap thanh cong")
    else:
      check_login = False
      print("Sai tai khoan hoac mat khau!")

  while check_login==True:
    print("CHAO MUNG CAC STRAMER DEN VOI TRAI NGHIEM BI CON GAI DI`")
    print("======================================")
    requests.post(URL_LOGIN_NEXTVOZ, data=payload)


    def downloader(url, file_name):
      try:
        res_img = requests.get(url, stream=True)
        with open(file_name, 'wb') as f:
          res_img.raw.decode_content = True
          shutil.copyfileobj(res_img.raw, f)
          print("downloading...")
      except:
        print("Ảnh này bị lỗi!")


    def get_img_page(url):
      res = requests.get(url)
      soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
      for img in soup.find_all('img'):
        if img['src'].startswith("https"):
          if img['src'].startswith("https://next.voz.vn/"):
            downloader(img['src'], img.get('alt'))
          else:
            url_img_list = img['src'].split('/')
            downloader(img['src'], url_img_list[-1])


    def get_all_page(id, s_p, e_p):
      for i in range(s_p, e_p + 1):
        print("Page {0}....".format(i))
        tuple_ingredient = ("https://next.voz.vn", "threads", str(id), "page-" + str(i))
        full_url_page = "/".join(tuple_ingredient)
        get_img_page(full_url_page)
        print("Xong page {0}.....".format(i))
        print("\-----/-----\CreateByLoozzi/-----\-----/")


    try:
      id_input = int(input("ID Bai viet: "))
      page_start = int(input("Page Start: "))
      page_end = int(input("Page End: "))

      ID_NEXVOZ = id_input
      PAGE_START = page_start
      PAGE_END = page_end
    except:
      print("Ban nhap loi gi roi! Vui long thu lai!")
    get_all_page(ID_NEXVOZ, PAGE_START, PAGE_END)
    print("HOAN THANH NHIEM VU!")
    print("+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-")
    check_continue = input("Nhập 't' hoặc 'T' để tiếp tục chương trình!\n")
    if check_continue == "t" or check_continue == "T":
      continue
    else:
      break

# TAI ANH KHONG CAN DANG NHAP
elif check_input == "n" or check_input == "N":
  while True:
    print("BAN VUA CHON KHONG DANG NHAP, 1 SO ANH KHONG CO FULLSIZE NEN KHONG THE TAI\nDOI LUC XAY RA 1 SO LOI KHONG THE CHAY TOOLS")
    print("======================================")
    with requests.session() as session:
      def downloader(url, file_name):
        try:
          res_img = requests.get(url, stream=True)
          with open(file_name, 'wb') as f:
            res_img.raw.decode_content = True
            shutil.copyfileobj(res_img.raw, f)
            print("downloading...")
        except:
          print("Ảnh này bị lỗi!")


      def get_img_page(url):
        res = session.get(url)
        soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
        for img in soup.find_all('img'):
          if img['src'].startswith("https"):
            if img['src'].startswith("https://next.voz.vn/"):
              downloader(img['src'], img.get('alt'))
            else:
              url_img_list = img['src'].split('/')
              downloader(img['src'], url_img_list[-1])


      def get_all_page(id, s_p, e_p):
        for i in range(s_p, e_p + 1):
          print("Page {0}....".format(i))
          tuple_ingredient = ("https://next.voz.vn", "threads", str(id), "page-" + str(i))
          full_url_page = "/".join(tuple_ingredient)
          get_img_page(full_url_page)
          print("Xong page {0}.....".format(i))
          print("\-----/-----\CreateByLoozzi/-----\-----/")


      try:
        id_input = int(input("ID Bai viet: "))
        page_start = int(input("Page Start: "))
        page_end = int(input("Page End: "))

        ID_NEXVOZ = id_input
        PAGE_START = page_start
        PAGE_END = page_end
      except:
        print("Ban nhap loi gi roi! Vui long thu lai!")
      get_all_page(ID_NEXVOZ, PAGE_START, PAGE_END)
      print("HOAN THANH NHIEM VU!")
      print("+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-")
      check_continue = input("Nhập 't' hoặc 'T' để tiếp tục chương trình!\n")
      if check_continue == "t" or check_continue == "T":
        continue
      else:
        break

else:
  print("Bạn chọn sai rồi! Vui lòng thử lại!")
 
Last edited:
Top