thắc mắc tại sao là no sex mà không phải not sex, none sex, nope sex...?

Top