Thả vào đây 1 bức ảnh mà bạn cho là "biết nói"

Night's King

Senior Member
Nghĩa là không cần 1 chữ gì trong bức ảnh, nhưng chỉ cần nhìn vào sẽ có 1 lời nói vang vọng ám ảnh trong đầu

Mở bát:

 
Top