Thẻ tín dụng lãi nhẹ so với lãi nóng.

Mytien309

Junior Member
Nhờ ai có máy POS quẹt giúp, 2 ngày sau tiền vô thì người ta trả mình (hoặc trả ngay lúc quẹt nếu người đó có tiền). Phí 2%.
Tối đa 45 ngày mới tính lãi. Nếu trả kịp không phát sinh lãi. Nếu trả số nợ tối thiểu 10% thì lãi trên dư nợ có 1,5%.
Coi như là lãi 1,5%. Vậy sao nhiều người đi vay 10 15 30% làm gì để vướng vào nợ nần.
Bữa có ai làm thẻ mà điều kiện dễ đó.
 

joeofvoz

Member
Nhờ ai có máy POS quẹt giúp, 2 ngày sau tiền vô thì người ta trả mình (hoặc trả ngay lúc quẹt nếu người đó có tiền). Phí 2%.
Tối đa 45 ngày mới tính lãi. Nếu trả kịp không phát sinh lãi. Nếu trả số nợ tối thiểu 10% thì lãi trên dư nợ có 1,5%.
Coi như là lãi 1,5%. Vậy sao nhiều người đi vay 10 15 30% làm gì để vướng vào nợ nần.
Bữa có ai làm thẻ mà điều kiện dễ đó.
1- Thẻ tín dụng thì cần chứng minh tài sản, hoặc khách hàng ở cấp độ nào đó mà có hạn mức nào đó.
2- Phí kia là % theo tháng (2% là bằng 24%/năm, dù trả trước thì phần trả rồi cũng vẫn tính lãi 2%).
 
Top