Theo anh em thì quan điểm của Vozer này đúng hay sai?

Top