Thiếu đơn hàng, nhiều công nhân tại Đà Nẵng nghỉ việc, giảm giờ làm

Back
Top