Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 1 tuần tại vị cao hơn toàn bộ nhiệm kỳ ông Trump

Top