TQ Tìm mua Màn cong 32" 144hz, VGA 2060 hoặc tương đương còn bảo hành.

Top