Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

ndtrung0807

Junior Member
Ngày 26-8, tại Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục.
Chủ trì Hội thảo khoa học có GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương; Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành; GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Chí Thành nhấn mạnh: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề giáo dục, quản lý giáo dục được đề cập sâu sắc và có giá trị thực tiễn lâu bền. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HÐH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra nhiều thời cơ và cả những thách thức cho đất nước nói chung và cho ngành giáo dục nói riêng. Ðiều này đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo là động lực lớn để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục vào thực tiễn tổ chức, xây dựng nền giáo dục Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa vừa cấp thiết vừa lâu dài.
Các tham luận được trình bày tại Hội thảo đều khẳng định, đặc điểm nổi bật trong quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam là Người luôn sáng tạo và đổi mới trên cơ sở nắm vững phương pháp luận duy vật biện chứng và tình hình thực tiễn thế giới. Tư tưởng sáng tạo và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện thông qua các hoạt đông cụ thể của Người trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó giáo dục là một lĩnh vực tiêu biểu. Tư tưởng sáng tạo và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo...
Đỗ Bình (TTXVN)
https://baocantho.com.vn/tu-tuong-c...tri-ly-luan-va-thuc-tien-sau-sac-a124788.html
 
Top