góp ý [Ứng cử Mod Voz] Cương lĩnh Chính trị - Mối quan hệ giữa Brahman và các tầng lớp khác trong cộng đồng Vozism

Các cử tri có ủng hộ Ангелина Данилова lên làm Mod không?

  • Votes: 20 58.8%
  • Không

    Votes: 12 35.3%
  • Trắng

    Votes: 2 5.9%

  • Total voters
    34
Status
Not open for further replies.

Artyom.

Senior Member
ủng hộ thím @daosithuiimc một vé nhé
 
Status
Not open for further replies.
Top