góp ý Viết hoa đầu dòng cho các thread trong mục Thông báo.