[vietlott] lời nguyện cầu jackpot!

JonnyEvans

Senior Member
Vừa viết xong code lấy số ngẫu nhiên bằng SQL, bác nào cần thì dùng nhé :byebye:
SQL:
DECLARE @_So_Luong INT = 3, --số con muốn đánh
    @_Loai INT = 55, --loại 6/55: 55, loại 6/45: 45
    @_So INT, @_Lan INT = 1, @_i INT = 1
DECLARE @_tb TABLE(Lan INT, Stt INT, So INT)
WHILE @_Lan <[email protected]_So_Luong
BEGIN
  WHILE @_i <=6
  BEGIN
    SET @_So = CEILING(RAND()*@_Loai)
  
    IF NOT EXISTS(SELECT * FROM @_Tb WHERE Lan = @_Lan AND ISNULL(So,0) = @_So)
    BEGIN
  
      INSERT INTO @_tb(Lan, Stt, So)
      SELECT @_Lan, @_i, @_So
      
      SET @_i = @_i + 1
    END  
    
  END
  
  SET @_i = 1
  
  SET @_lan = @_Lan + 1
END

IF OBJECT_ID('TempDb..#So') IS NOT NULL DROP TABLE #So --đoạn này để order lại từ bé đến cao
SELECT Lan, ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY Lan ORDER BY So) AS Stt, So
INTO #So
FROM @_tb

SELECT Lan, MAX([1]), MAX([2]), MAX([3]), MAX([4]), MAX([5]), MAX([6])
FROM #So AS tb
PIVOT(MAX(So) FOR Stt IN ([1], [2], [3], [4], [5], [6])) p
GROUP BY Lan
 

40tuoilayvo

Senior Member
Cmt lấy hên. Mỗi kỳ đều mua 1 vé. Biết đâu được sau đêm nay lại đổi đời thoát kiếp lesor :too_sad:

Gửi từ Sony J9210 bằng vozFApp
 

Bocochi

Đã tốn tiền
Vừa viết xong code lấy số ngẫu nhiên bằng SQL, bác nào cần thì dùng nhé :byebye:
SQL đâu phải ai cũng có , viết javascript , thím nào mở trình duyệt F12 rồi paste code random này vào là ra số nhé, ngẫu nhiên số 100,000 lần , lấy 6 số ra nhiều nhất :)
Code:
function VietLott(number) {
  var arr = [];
  for (var i = 0; i < number; i++)
    arr.push({
      "n": i + 1,
      "t": 0
    })
  for (var i = 0; i < 100000; i++) {
    var so = Math.floor(Math.random() * number) + 1;
    arr[so - 1].t++;
  }
  arr.sort(function (a, b) {
    return b.t - a.t
  });
  var veso = [];
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    veso.push(arr[i].n)
  }
  veso.sort(function (a, b) {
    return a - b
  });
  console.log("%c VietLott " + number + "/55 : " + veso.join(" "), "background: red; color: yellow; font-size: x-large");
}
VietLott(55);
VietLott(45);
 

Jishygah

Senior Member
20210301c62d-d8ce-4971-9ccc-6c1343fc6aa0.jpg

Lại xém

Sent from iPhone 12 Pro via nextVOZ
 

ceoVHH

Senior Member
SQL đâu phải ai cũng có , viết javascript , thím nào mở trình duyệt F12 rồi paste code random này vào là ra số nhé, ngẫu nhiên số 100,000 lần , lấy 6 số ra nhiều nhất :)
Code:
function VietLott(number) {
  var arr = [];
  for (var i = 0; i < number; i++)
    arr.push({
      "n": i + 1,
      "t": 0
    })
  for (var i = 0; i < 100000; i++) {
    var so = Math.floor(Math.random() * number) + 1;
    arr[so - 1].t++;
  }
  arr.sort(function (a, b) {
    return b.t - a.t
  });
  var veso = [];
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    veso.push(arr[i].n)
  }
  veso.sort(function (a, b) {
    return a - b
  });
  console.log("%c VietLott " + number + "/55 : " + veso.join(" "), "background: red; color: yellow; font-size: x-large");
}
VietLott(55);
VietLott(45);


Thím làm thêm cái ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo bốc số hợp lý trong ngày đi

sKTbywk.png
 

quygara

Senior Member
Ông trời đừng phụ lòng người nữa :too_sad:
Tạch tỏ tình crush
Vietlott mua chục kỳ nay chưa trúng 1 lần
Mất cái này phải được cái kia chứ :too_sad:
Chúc bác may mắn nha. Có công chăm cày vietlott, có ngày trúng giải to. haha
 
Top